Легітимація політичної влади: ціннісно-нормативні детермінанти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті запропоновані презентації пізнавальних стратегій концепту легітимності політичної влади в контексті аксіологічного (ціннісно-нормативного) підходу. Автором робиться спроба визначити ціннісно-нормативні детермінанти легітимності політичної влади. В статье предлагается презентация познавательных стратегий концепта легитимности политической власти в контексте аксиологического (ценностно-нормативного) подхода. Автором осуществляется попытка определить ценностно-нормативные детерминанты легитимности политической власти. The article offers a presentation of the concept of cognitive strategies of legitimacy of political power in the context of the axiological (value-normative) approach. The author made an attempt to identify the determinants of value and normative legitimacy of political power.
Опис
Ключові слова
легітимність, легітимність влади, ціннісна легітимація, легитимность, легитимность власти, ценностная легитимация, legitimation, legitimacy of power, value legitimation
Цитування
Калюжна Ю. І. Легітимація політичної влади: ціннісно-нормативні детермінанти / Ю. І. Калюжна // Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2015. – Вип. 2 (8). – Ч. 1. – С. 94–102.