Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5751
Title: Формування культури спілкування молодших школярів засобами фразеології
Other Titles: Формирование культуры общения младших школьников средствами фразеологии
Formation of the culture of communication of junior schoolchildren by means of phraseology
Authors: Світлична, А.
Светличная, А.
Svitlychna, A.
Keywords: культура спілкування
молодші школяри
фразеологія
українська мова
студентські роботи
культура общения
младшие школьники
фразеология
украинский язык
студенческие работы
communication culture
primary school children
phraseology
ukrainian language
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Світлична А. Формування культури спілкування молодших школярів засобами фразеології / А. Світлична // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 66.
Abstract: Автором у данній статті було розкрито формування культури спілкування молодших школярів засобами фразеології. У мовленнєвій комунікації розуміють володіння етикетною культурою, уміння контролювати свої почуття, емоції, керувати своїм характером, волею, поведінкою. Дотримання етикетних норм передбачає віддзеркалення таких якостей, як увічливість, ґречність, чемність, тактовність, уважність, доброзичливість, терпимість. Автором в данной статье было раскрыто формирование культуры общения младших школьников средствами фразеологии. В речевой коммуникации понимают владение этикетная культурой, умение контролировать свои чувства, эмоции, управлять своим характером, волей, поведением. Соблюдение этикетных норм предусматривает отражение таких качеств, как вежливость, учтивость, вежливость, тактичность, внимательность, доброжелательность, терпимость.The author in this article revealed the formation of a culture of communication of junior high school students by means of phraseology. Speech communication is understood as the mastery of etiquette culture, the ability to control one's feelings, emotions, manage one's character, will and behaviour. The observance of etiquette involves reflecting such qualities as politeness, courtesy, politeness, tactfulness, consideration, goodwill, tolerance.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5751
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Світлична А. .pdf344.83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.