Система планування в освітніх організаціях

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Метою викладання навчальної дисципліни «Система планування в освітніх організаціях» є формування практичних умінь і навичок розробляти систему планування, забезпечувати її експертну оцінку та контроль за виконанням на науково-теоретичній основі, виходячи із закономірностей і принципів цілепокладання. Целью преподавания учебной дисциплины «Система планирования в образовательных организациях» является формирование практических умений и навыков разрабатывать систему планирования, обеспечивать ее экспертную оценку и контроль за выполнением на научно-теоретической основе, исходя из закономерностей и принципов целеполагания. The goal of teaching the discipline "Planning system in educational organizations" is to develop practical skills and abilities to develop a planning system, provide its expert assessment and control over its implementation on a scientific and theoretical basis, based on the laws and principles of goal setting.
Опис
Ключові слова
система планування, освітні організації, керівник закладу освіти, річний план, система планирования, образовательные организации, руководитель учебного заведения, годовой план, planning system, educational organizations, head of educational institution, annual plan
Цитування
Черновол-Ткаченко Р. І. Система планування в освітніх організаціях : метод. рек. для студентів зі спец. 073 «Менеджмент» / Р. І. Черновол-Ткаченко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Планета-Прінт, 2020. – 68 с.