Project Learning as a Means of Development of Schoolchildren’s Cognitive Activity in Waldorf School

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Asian Exercise and Sport Science Journal (AESA)
Анотація
The article depicts the problem of project learning (types of projects, specific features and results of project learning) in Waldorf school as one of the schools, which are aimed at formation of creative, active, initiative and independent person who is able and willing to learn lifelong. The purpose of this article is to reveal project learning as a means of development of schoolchildren’s cognitive activity in Waldorf school. A complex of methods has been used for this study, namely: theoretical methods (analysis and synthesis of scientific, educational and methodical literature for comparison of different views on the researched problem, definition of conceptual and categorical apparatus) and empirical methods (questionnaire, survey, observation, conversation, dialogue, study of the results of educational activities of schoolchildren to identify the level of development of their cognitive activity). The aim of project learning in Waldorf school is to form various general and special skills and abilities. The tasks of project learning in Waldorf school are: to create preconditions for the mental development of schoolchildren; to form basic habits; to strengthen schoolchildren’s will and confidence in their abilities; to develop schoolchildren’s independence in learning; to promote the development of creative abilities and imagination of schoolchildren; to awaken schoolchildren’s active interest in learning and a sense of responsibility; to maintain schoolchildren’s desire and create the conditions for lifelong learning; to develop communication skills, etc. Project learning in Waldorf school involves keeping schoolchildren’s workbooks “by epoch”, conducting schoolchildren’s own research on various topics (often socially significant) and creation of game situations in the study of theoretical subjects and playing life situations. Project learning in Waldorf school enables schoolchildren to test themselves in various activities and contributes to the formation of practical skills, development of individuality, hard working, purposefulness and initiative, attention, memory and will. У статті висвітлено проблему проєктного навчання (типи проєктів, специфічні особливості та результати проєктного навчання) у вальдорфській школі як одній із шкіл, спрямованих на формування творчої, активної, ініціативної та незалежної людини, здатної та бажаючої вчитися протягом усього життя. Мета цієї статті - розкрити проєктне навчання як засіб розвитку пізнавальної діяльності школярів у вальдорфській школі. Для цього дослідження було використано комплекс методів, а саме: теоретичні методи (аналіз та синтез наукової, навчальної та методичної літератури для порівняння різних поглядів на досліджувану проблему, визначення понятійно-категоріального апарату) та емпіричні методи (анкетування, опитування , спостереження, бесіда, діалог, вивчення результатів навчальної діяльності школярів для виявлення рівня розвитку їх пізнавальної діяльності). Метою проєктного навчання у вальдорфській школі є формування різноманітних загальних та спеціальних умінь та навичок. Завданнями проєктного навчання у вальдорфській школі є: створення передумов для психічного розвитку школярів; формувати основні звички; зміцнити волю школярів та впевненість у своїх силах; розвивати самостійність школярів у навчанні; сприяти розвитку творчих здібностей та уяви школярів; пробудити в школярів активний інтерес до навчання та почуття відповідальності; підтримувати бажання школярів та створювати умови для навчання впродовж життя; розвивати навички спілкування тощо. Навчання за проєктом у вальдорфській школі передбачає ведення робочих зошитів школярів «за епохою», проведення власних досліджень школярів з різних тем (часто соціально значущих) та створення ігрових ситуацій при вивченні теоретичних предметів та ігрових життєвих ситуацій. Проєктне навчання у вальдорфській школі дозволяє школярам перевірити себе в різних видах діяльності та сприяє формуванню практичних навичок, розвитку індивідуальності, працьовитості, цілеспрямованості та ініціативи, уваги, пам’яті та волі. В статье освещена проблема проектного обучения (типы проектов, специфические особенности и результаты проектного обучения) в вальдорфской школе как одной из школ, направленных на формирование творческой, активной, инициативной и независимого человека, способного и желающего учиться в течение всей жизни. Цель этой статьи - раскрыть проектное обучение как средство развития познавательной деятельности школьников в вальдорфской школе. Для этого исследования был использован комплекс методов, а именно: теоретические методы (анализ и синтез научной, учебной и методической литературы для сравнения различных взглядов на исследуемую проблему, определение понятийно-категориального аппарата) и эмпирические методы (анкетирование, опросы, наблюдение, беседа, диалог , изучение результатов учебной деятельности школьников для выявления уровня развития их познавательной деятельности). Целью проектного обучения в вальдорфской школе является формирование различных общих и специальных умений и навыков. Задачами проектного обучения в вальдорфской школе являются: создание предпосылок для психического развития школьников; формировать основные привычки; укрепить волю школьников и уверенность в своих силах; развивать самостоятельность школьников в обучении; способствовать развитию творческих способностей и воображения школьников; пробудить у школьников активный интерес к обучению и чувство ответственности; поддерживать желание школьников и создавать условия для обучения в течение жизни; развивать навыки общения и тому подобное. Обучение по проекту в вальдорфской школе предполагает ведение рабочих тетрадей школьников «за эпохой», проведение собственных исследований школьников по различным темам (часто социально значимых) и создание игровых ситуаций при изучении теоретических предметов и игровых жизненных ситуаций. Проектное обучение в вальдорфской школе позволяет школьникам проверить себя в различных видах деятельности и способствует формированию практических навыков, развития индивидуальности, трудолюбия, целеустремленности и инициативы, внимания, памяти и воли.
Опис
Ключові слова
project learning, active-practical projects, schoolchildren, Waldorf school, cognitive activity, workbooks, проєктне навчання, активно-практичні проєкти, школярі, Вальдорфська школа, пізнавальна діяльність, робочі зошити, проектное обучение, активно-практические проекты, школьники, Вальдорфская школа, познавательная деятельность, рабочие тетради
Цитування
Project Learning as a Means of Development of Schoolchildren’s Cognitive Activity in Waldorf School / T. Dovzhenko, O. Ionova, S. Kirychenko, S. Luparenko // International Journal of Applied Exercise Physiology. – 2020. – Vol. 9 (12). – Pp. 36–42.