Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-06-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
International Science Group (isg-konf.com)
Анотація
Науково-дослідницька робота студентів – майбутніх менеджерів освіти – має сприяти формуванню мобільного, творчого фахівця, здатного до інноваційної діяльності, із належним рівнем загальної науково-теоретичної та методологічної підготовки. Серед проблем, які потребують першочергового розв’язання, зазначимо залучення менеджерів-практиків до розробляння змісту науково-дослідницької роботи, складання навчальних планів і програм, які відповідають сучасним реаліям і потребам освіти. Научно-исследовательская работа студентов - будущих менеджеров образования - должна способствовать формированию мобильного, творческого специалиста, способного к инновационной деятельности, с надлежащим уровнем общей научно-теоретической и методологической подготовки. Среди проблем, требующих первоочередного решения, отметим привлечение менеджеров-практиков к разработке содержания научно-исследовательской работы, составления учебных планов и программ, которые соответствуют современным реалиям и потребностям образования. The research work of students - future education managers - should contribute to the formation of a mobile, creative specialist capable of innovative activities, with an appropriate level of general scientific, theoretical and methodological training. Among the problems requiring urgent solutions, we note the involvement of practicing managers in developing the content of research work, drawing up curricula and programs that meet modern realities and educational needs.
Опис
Ключові слова
науково-дослідницька компетентність, майбутні менеджери освіти, професійна підготовка, дослідницькі вміння, форми науково-дослідницької роботи, научно-исследовательская компетентность, будущие менеджеры образования, профессиональная подготовка, исследовательские умения, формы научно-исследовательской работы, research competence, future education managers, professional training, research skills, forms of research work
Цитування
Гречаник О. Є. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх менеджерів освіти / О. Є. Гречаник, О. В. Григораш // Trends in the development of modern scientific : the XXXI International Science Conference, Vancouver, June 22 – 25, 2021. – Vancouver, 2021. – Pp. 216–220.