ВИКОРИСТАННЯ SMART-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто застосування Smart-технологій під час навчального процесу. Smart-освіта здійснюється насамперед завдяки відкритому доступу та можливості з’єднання в мережі Інтернет. Запровадження Smart-навчання надає здобувачам можливість отримання якісних знань, мотивацію в навчанні, а також можливість використання сучасних мультимедійних технологій, а педагогам – кращої обізнаності у професійній сфері діяльності і дає змогу формувати у здобувачів вищої освіти потенціал, відповідно до вимог XXI століття та виховувати всебічно розвинуту особистість. В статье рассмотрено применение Smart-технологий в учебном процессе. Smart-образование осуществляется прежде всего благодаря открытому доступу и возможности соединения в сети Интернет. Введение Smart-обучения предоставляет соискателям возможность получения качественных знаний, мотивацию в обучении, а также возможность использования современных мультимедийных технологий, а педагогам – лучшей осведомленности в профессиональной сфере деятельности и позволяет формировать у соискателей высшего образования потенциал в соответствии с требованиями XXI века и воспитывать всесторонне развитую личность. The article considers the use of Smart-technologies during the educational process. Smart education is provided primarily through open access and the ability to connect to the Internet. The introduction of Smart-learning gives applicants the opportunity to gain quality knowledge, motivation teaching, as well as the possibility of using modern multimedia technologies, and teachers – better knowledge in the professional field and allows students to develop the potential of higher education, in accordance with the requirements of the XXI century and to educate a fully developed personality.
Опис
Ключові слова
Smart-технології, Smart-освіта, навчальний процес, студентські роботи, Smart-технологии, Smart-образование, учебный процесс, студенческие работы, Smart technologies, Smart education, learning process, student work
Цитування
Воропаєва О. В. Використання Smart-технологій у навчальному процесі ЗВО / О. В. Воропаєва, М. О. Давидова // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 18–19.