Жанровое своеобразие произведений С. А. Алексиевич

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-04-09
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статье затронута тема жанрового своеобразия произведений С. А. Алексиевич. Для жанра, который осваивает и развивает С. Алексиевич, характерно использование приема «личного воспоминания» как главного структурного компонента произведения. У статті порушено тему жанрової своєрідності творів С. О. Алексієвич. Для жанру, який освоює і розвиває С. Алексієвич, характерно використання прийому «особистого спогаду» як головного структурного компонента твору. The article touches upon the theme of the genre originality of the works of S. A. Aleksievich. The article touches upon the genre specificity of S. Aleksievich's works. The genre, which S. Alekseevich is mastering and developing, is characterised by the use of "personal memories" as the main structural component of the work.
Опис
Ключові слова
жанровое своеобразие, Алексиевич С. А., документальная проза, аспирантские работы, жанрова своєрідність, Алексієвич С. О., документальна проза, аспірантські роботи, genre originality, Aleksievich S. A., documentary prose, postgraduate work
Цитування
Кайдаш К. В. Жанровое своеобразие произведений С. А. Алексиевич / К. В. Кайдаш // Ціннісні орієнтири в мистецькому просторі – індивід і соціальний контекст: Лінгвістика. Літературознавство. Методика викладання мови і літератури. Міждисциплінарні дослідження (психологія, соціологія, історія, політологія, філософія) : тези доп. Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Харків, 9 квіт. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [голова оргком. конф. Ю. Д. Бойчук ; наук. керівник конф.-проекту С. К. Криворучко]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 35.