РОЗБУДОВА МИРУ. ПРОФІЛАКТИКА І ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДІАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Анотація
Видання містить опис актуальних викликів профілактики росту насильства та конфліктів у суспільстві та шкільному середовищі в умовах анексії частини території України та збройного конфлікту на Сході України. Методичний посібник містить багато теоретичної, практичної інформації та методичних порад з профілактики та вирішення конфліктів мирним шляхом і запровадження медіації та відновних практик у навчальному закладі. Застосування запропонованих технік, методичного інструментарію на практиці дозволить ефективно запобігти проявам насильства серед дітей та підлітків та мінімізувати вказані прояви. Велику практичну спрямованість має програма освітньої діяльності та спецкурс «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» для курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики. Издание содержит описание актуальных вызовов профилактики роста насилия и конфликтов в обществе и школьной среде в условиях аннексии части территории Украины и вооруженного конфликта на Востоке Украины. Методическое пособие содержит много теоретической, практической информации и методических советов по профилактике и решению конфликтов мирным путем и введение медиации и восстановительных практик в учебном заведении. Применение предложенных техник, методического инструментария на практике позволит эффективно предотвратить проявления насилия среди детей и подростков и минимизировать указанные проявления. Большую практическую направленность имеет программа образовательной деятельности и спецкурс «Базовые навыки медиатора в учебном заведении. Обеспечение участия женщин и детей в решении конфликтов и строительстве мира» для курсов повышения профессиональной квалификации педагогических работников. Представлены программы занятий и тренингов, упражнения по обозначенной тематике.
Опис
Ключові слова
розбудова миру, напрями соціально-педагогічної роботи, профілактика насильства, профілактика конфліктів, учнівське середовище, медіація, конфліктологія, впровадження медіації, соціалізація внутрішньо переміщеної родини, анексія, навчальні заклади, техніка Кола, развитие мира, направления социально-педагогической работы, профилактика насилия, профилактика конфликтов, ученическая среда, медиация, конфликтология, внедрение медиации, социализация внутренне перемещенной семьи, аннексия, учебные заведения, техника Круга, the development of the world, directions of socio-pedagogical work, prevention of violence, prevention of conflicts, student environment, mediation, conflictology, the introduction of mediation, socialization of internally displaced families, annexation, educational institutions, technique Circle, збройний конфлікт, вооруженный конфликт, armed conflict
Цитування
Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, Т. В. Войцях, О. В. Дацко [та ін.] ; НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Громад. орг. "Ла Страда – Україна" ; [редкол.: К. Б. Левченко, В. Г. Панок, І. М. Трубавіна, Л. Г. Ковальчук, В. Л. Андрєєнкова]. – Київ : ФОП Стеценко В. В., 2016. – 192 с.