Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/568
Title: РОЗБУДОВА МИРУ. ПРОФІЛАКТИКА І ВИРІШЕННЯ КОНФЛІКТУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДІАЦІЇ: СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ
Authors: Андрєєнкова, В. Л.
Войцях, Т. В.
Дацко, О. В.
Демчук, С. В.
Сандоле, Д.
Діброва, Л. В.
Дунай, О. М.
Зубченко, О. А.
Зьома, Н. О.
Казарінова, Ю. В.
Кайоткiна, Т. А.
Ковальчук, Л. Г.
Козунова, Ю. Є.
Лебідь, Н. К.
Левченко, К. Б.
Лунченко, Н. В.
Макаров, В. А.
Малєєв, Д. В.
Мараховська, Т. А.
Матвійчук, М. М.
Мостовий, А. В.
Олексенко, С. О.
Панок, В. Г.
Полозюк, Ю. М.
Соловйова, Т. О.
Трубавіна, І. М.
Черепаха, К. В.
Юденкова, О. П.
Keywords: розбудова миру
напрями соціально-педагогічної роботи
профілактика насильства
профілактика конфліктів
учнівське середовище
медіація
конфліктологія
впровадження медіації
соціалізація внутрішньо переміщеної родини
анексія
навчальні заклади
техніка Кола
развитие мира
направления социально-педагогической работы
профилактика насилия
профилактика конфликтов
ученическая среда
медиация
конфликтология
внедрение медиации
социализация внутренне перемещенной семьи
аннексия
учебные заведения
техника Круга
the development of the world
directions of socio-pedagogical work
prevention of violence
prevention of conflicts
student environment
mediation
conflictology
the introduction of mediation
socialization of internally displaced families
annexation
educational institutions
technique Circle
збройний конфлікт
вооруженный конфликт
armed conflict
Issue Date: 2016
Publisher: ФОП Стеценко В. В.
Citation: Розбудова миру. Профілактика і вирішення конфлікту з використанням медіації: соціально-педагогічний аспект : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, Т. В. Войцях, О. В. Дацко [та ін.] ; НАПН України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи, Громад. орг. "Ла Страда – Україна" ; [редкол.: К. Б. Левченко, В. Г. Панок, І. М. Трубавіна, Л. Г. Ковальчук, В. Л. Андрєєнкова]. – Київ : ФОП Стеценко В. В., 2016. – 192 с.
Abstract: Видання містить опис актуальних викликів профілактики росту насильства та конфліктів у суспільстві та шкільному середовищі в умовах анексії частини території України та збройного конфлікту на Сході України. Методичний посібник містить багато теоретичної, практичної інформації та методичних порад з профілактики та вирішення конфліктів мирним шляхом і запровадження медіації та відновних практик у навчальному закладі. Застосування запропонованих технік, методичного інструментарію на практиці дозволить ефективно запобігти проявам насильства серед дітей та підлітків та мінімізувати вказані прояви. Велику практичну спрямованість має програма освітньої діяльності та спецкурс «Базові навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей у вирішенні конфліктів та миробудуванні» для курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників. Подано програми занять і тренінгів, вправи з окресленої тематики. Издание содержит описание актуальных вызовов профилактики роста насилия и конфликтов в обществе и школьной среде в условиях аннексии части территории Украины и вооруженного конфликта на Востоке Украины. Методическое пособие содержит много теоретической, практической информации и методических советов по профилактике и решению конфликтов мирным путем и введение медиации и восстановительных практик в учебном заведении. Применение предложенных техник, методического инструментария на практике позволит эффективно предотвратить проявления насилия среди детей и подростков и минимизировать указанные проявления. Большую практическую направленность имеет программа образовательной деятельности и спецкурс «Базовые навыки медиатора в учебном заведении. Обеспечение участия женщин и детей в решении конфликтов и строительстве мира» для курсов повышения профессиональной квалификации педагогических работников. Представлены программы занятий и тренингов, упражнения по обозначенной тематике.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/568
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Розбудова миру.pdf2.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.