ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕНСИВНОСТІ ТРЕНУВАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ, ЩО СПРЯМОВАНЕ НА РОЗВИТОК СИЛИ У ШКОЛЯРІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто індивідуальний підбір інтенсивності тренувального навантаження. Під час дистанційного навчання за допомогою відео зображення вони отримують інформацію про вихідне положення для виконання вправи та техніку її виконання, а вибір методу та розрахунок навантаження зможуть зробити самостійно за запропонованою методикою. В статье рассмотрен индивидуальный подбор интенсивности тренировочной нагрузки. Во время дистанционного обучения с помощью видео изображения они получают информацию об исходном положении для выполнения упражнения и технику его выполнения, а выбор метода и расчет нагрузки смогут сделать самостоятельно по предложенной методике.The article deals with the individual selection of training load intensity. During the distance training with the help of video images they will get information about the initial position for the exercise and the technique of its performance, and the choice of the method and calculation of the load can be made independently according to the proposed methodology.
Опис
Ключові слова
тренувальне навантаження, фізичні вправи, старший шкільний вік, магістерські роботи, тренировочная нагрузка, физические упражнения, старший школьный возраст, магистерские работы, training load, physical exercise, high school age, master's work
Цитування
Андрющенко А. Р. Визначення інтенсивності тренувального навантаження, що спрямоване на розвиток сили у школярів старших класів / А. Р. Андрющенко // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – C. 8–9.