Розвиток дрібної моторики пальців рук молодших школярів під час роботи з пластичними масами

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Стаття присвячена розвитку дрібної моторики пальців рук молодших школярів під час роботи з пластичними масами. Розвитку дрібної моторики рук молодших школярів сприяє використання однієї з технік роботи з пластиліном – пластилінографії, принцип якої полягає у створенні з пластиліну картин із зображенням більш-менш опуклих, напівоб’ємних об’єктів на горизонтальній поверхні. Така діяльність вимагає особливої точності та гнучкості, адже потребує слідування раніше вигаданого ескізу, уважності та акуратності у виконанні дрібних деталей. Статья посвящена развитию мелкой моторики пальцев рук младших школьников при работе с пластическими массами. Развитию мелкой моторики рук младших школьников способствует использование одной из техник работы с пластилином – пластилинографии, принцип которой заключается в создании из пластилина картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемные объектов на горизонтальной поверхности. Такая деятельность требует особой точности и гибкости, поскольку требует следованию ранее вымышленному эскизу, внимательности и аккуратности в выполнении мелких деталей. This article is devoted to the development of fine motor skills in the hands of primary school pupils while working with plasticine. The development of fine motor skills in the hands of primary school pupils is facilitated by the use of one of the techniques of working with plasticine – plasticine graphics, the principle of which consists in creating pictures from plasticine depicting more or less convex, half-volume objects on a horizontal surface. This activity requires particular precision and flexibility, as it requires following a previously invented sketch, care and attention to detail.
Опис
Ключові слова
дрібна моторика, молодші школярі, пластичні маси, студентські роботи, мелкая моторика, младшие школьники, пластические массы, студенческие работы, fine motor skills, younger students, plastics, student work
Цитування
Масюта А. Розвиток дрібної моторики пальців рук молодших школярів під час роботи з пластичними масами / А. Масюта / Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 44.