Формування екологічної культури молодших школярів шляхом позакласної діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Автором у статті було розкрито формування екологічної культури молодших школярів шляхом позакласної діяльності і його складові, «екологія» і «культура». Серед основних засобів формування екологічної культури молодших школярів особливе місце займає позакласна діяльність, під час якої можна використовувати різноманітні форми та методи впливу на учня, такі як тематичні вечори, тиждень екології, екскурсії, перегляд кіно або мультфільмів, ігри, вечори запитань і відповідей, присвячені природі, походи, вікторини тощо. Автором в статье было раскрыто формирование экологической культуры младших школьников путем внеклассной деятельности и его составляющие, «экология» и «культура». Среди основных средств формирования экологической культуры младших школьников особое место занимает внеклассная деятельность, при которой можно использовать различные формы и методы воздействия на ученика, такие как тематические вечера, неделя экологии, экскурсии, просмотр кино или мультфильмов, игры, вечера вопросов и ответов, посвященные природе, походы, викторины и т.п. The author of the article revealed the formation of ecological culture of junior schoolchildren through extracurricular activities and its components, "ecology" and "culture". Among the main means of fostering an environmental culture among younger pupils, extracurricular activities occupy a special place, in which various forms and methods of exposure to the pupil can be used, such as theme nights, ecology week, excursions, watching movies or cartoons, games, question and answer nights about nature, camping trips, quizzes, etc.
Опис
Ключові слова
екологічна культура, молодші школярі, позакласна діяльність, виховання, студентські роботи, экологическая культура, младшие школьники, внеклассная деятельность, воспитание, студенческие работы, ecological culture, younger students, extracurricular activities, education, student work
Цитування
Липницька Т. Формування екологічної культури молодших школярів шляхом позакласної діяльності / Т. Липницька // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 43.