Екологічне виховання учнів початкової школи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У даній статті автором було розкрито сутність поняття екологічного виховання. Визначено основні напрями екологічного виховання молодших школярів. Саме в молодшому шкільному віці у процесі екологічного виховання закладаються основи екологічної свідомості, практичної взаємодії з природою та світорозуміння, формуються основи ціннісних орієнтацій. В данной статье автором было раскрыто сущность понятия экологического воспитания. Определены основные направления экологического воспитания младших школьников. Именно в младшем школьном возрасте в процессе экологического воспитания закладываются основы экологического сознания, практического взаимодействия с природой и миропонимание, формируются основы ценностных ориентаций. In this article, the author revealed the essence of the concept of environmental education. The main directions of ecological education of junior schoolchildren are determined. It is in the early school age that the foundations of environmental consciousness are laid in the process of The foundations of environmental consciousness are laid, practical interaction with nature, understanding of the world and the formation of the fundamentals of value orientations.
Опис
Ключові слова
екологічне виховання, учні, початкова школа, студентські роботи, экологическое воспитание, ученики, начальная школа, студенческие работы, ecological education, students, primary school, student work
Цитування
Кобець Д. Екологічне виховання учнів початкової школи / Д. Кобець // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 42.