ОСОБЛИВОСТІ КОЛЬОРОВОГО ВПЛИВУ НА ПІЗНАВАЛЬНУ АКТИВНІСТЬ ТА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН ДИТИНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-21
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівська педагогічна спільнота
Анотація
Кольорова символіка багато в чому пов’язана з емоційною дією кольору. З іншого боку, відомі деякі психологічні особливості, що визначають перевагу в виборі людиною тих чи інших кольорів. За вибором людиною кольору можна зробити висновок про деякі психологічні особливості її особистості, про її стан. Науці відома достатня кількість немедичних засобів профілактики і нейтралізації психоемоційних перевантажень людини. Одним з таких засобів є колір, який впливає на стан нервової системи людини. Розгляд цієї проблеми представляється нам актуальною через важливість пошуків нетрадиційних підходів до вивчення реакцій нервової системи людини на різноманітні подразники. Цветовая символика во многом связана с эмоциональным воздействием цвета. С другой стороны, известны некоторые психологические особенности, определяющие преимущество в выборе человеком тех или иных цветов. По выбору человеком цвета можно сделать вывод о некоторые психологические особенности его личности, о ее состоянии. Науке известно достаточное количество немедицинских средств профилактики и нейтрализации психоэмоциональных перегрузок человека. Одним из таких средств является цвет, который влияет на состояние нервной системы человека. Рассмотрение этой проблемы представляется нам актуальной из-за важности поисков нетрадиционных подходов к изучению реакций нервной системы человека на различные раздражители. Color symbols are largely related with the emotional effect of color. On the other hand, some psychological ones are known features that determine the advantage of a person's choice of certain colors. By a person's choice of color we can conclude about some psychological features of her personality, about her condition. Science knows a sufficient number of non-medical means of prevention and neutralization of psycho-emotional overload of the person. One of these means is a color that affects the state of the human nervous system. Consideration this problem seems relevant to us because of its importance search for non-traditional approaches to the study of nervous system reactions human to various stimuli.
Опис
Ключові слова
кольорова символіка, пізнавальна активність, психоемоційний стан, кольоровий зір, цветовая символика, познавательная активность, психоэмоциональное состояние, цветовое зрение, color symbols, cognitive activity, psycho-emotional state, color vision
Цитування
Давидова М. О. Особливості кольорового впливу на пізнавальну активність та психоемоційний стан дитини / М. О. Давидова // Сучасний вимір психології та педагогіки : зб. тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф., Львів, 21–22 трав. 2021 р.. – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2021. – С. 34–37.
URI