Інтеркультурна комунікація як чинник виховання гармонійної і культурної людини

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-05-16
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки НАПН України
Анотація
У статті порушено тему інтеркультурної комунікації як чинника виховання гармонійної і культурної людини. Інтеркультурна комунікація, предметом якої є освітній і виховний потенціал фундаментальних прав людини, має дві можливі перспективи: вона або постачає аргументацію для політичних ідеологій, або прояснює специфіку соціокультурних ситуацій, що закидають рамкові умови освітнім і виховним практикам. В статье затронута тема интеркультурной коммуникации как фактора воспитания гармоничного и культурного человека. Интеркультурная коммуникация, предметом которой является образовательный и воспитательный потенциал фундаментальных прав человека, имеет две возможные перспективы: она или поставляет аргументацию для политических идеологий, или проясняет специфику социокультурных ситуаций, забрасывают рамочные условия образовательным и воспитательным практикам.The article touches upon the topic of intercultural communication as a factor in the upbringing of a harmonious and cultured person. Intercultural communication, the subject of which is the educational and upbringing potential of fundamental human rights, has two possible perspectives: it either supplies arguments for political ideologies or clarifies specific socio-cultural situations and provides framework conditions for educational and upbringing practices.
Опис
Ключові слова
інтеркультурна комунікація, чинники виховання, гармонійна людина, культурна людина, интеркультурная коммуникация, факторы воспитания, гармоничный человек, культурный человек, intercultural communication, factors of upbringing, harmonious person, cultured person
Цитування
Триняк М. В. Інтеркультурна комунікація як чинник виховання гармонійної і культурної людини / М. В. Триняк // Практична філософія і Нова українська школа : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 16 трав. 2019 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки НАПН України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: С. О. Сисоєва (голов. ред) та ін.]. – Київ, 2019. – С. 56–58.