Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5618
Title: Театралізована діяльність як засіб створення позитивного психологічного клімату класного колективу
Other Titles: Театрализованная деятельность как средство создания положительного психологического климата классного коллектива
Theatrical activities as a means of creating a positive psychological climate of the class team
Authors: Носик, Ю.
Nosik, Yu.
Keywords: театралізована діяльність
психологічний клімат
класний колектив
студентські роботи
театрализованная деятельность
психологический климат
классный коллектив
студенческие работы
theatrical activities
psychological climate
class team
student work
Issue Date: 12-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Носик Ю. Театралізована діяльність як засіб створення позитивного психологічного клімату класного колективу / Ю. Носик // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 24.
Abstract: В статті розглянуто питання створення позитивного психологічного клімату в учнівському колективі. Класний колектив – це соціально значуща група школярів, які об’єднані спільною метою, узгоджено діють у досягненні означеної мети та мають органи самоврядування. Головне завдання учителя початкових класів – створення позитивного психологічного клімату в колективі для успішного розвитку, навчання і виховання кожного учня. В статье рассмотрены вопросы создания положительного психологического климата в коллективе. Классный коллектив – это социально значимая группа школьников, которые объединены общей целью, согласованно действуют в достижении указанной цели и имеют органы самоуправления. Главная задача учителя начальных классов – создание положительного психологического климата в коллективе для успешного развития, обучения и воспитания каждого ученика. The article deals with the creation of a positive psychological climate in the team. A class team is a socially significant group of students who are united by a common goal, act in concert to achieve this goal and have self-governing bodies. The main task of a primary school teacher is to create a positive psychological climate in the team for successful development, learning and education of each student.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5618
Appears in Collections:Кафедра початкової і професійної освіти

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Носик Ю. .pdf348.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.