Взаємодія Нової української школи та сім'ї на засадах педагогіки партнерства

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розкрито взаємодію Нової української школи та сім'ї на засадах педагогіки партнерства. Педагогіка партнерства ґрунтується на ідеях діалогу, рівності й співпраці. Вона є складовою Концепції Нової української школи і спрямована на те, щоб побудувати довіру між школою, дітьми та батьками. В статье раскрыто взаимодействие Новой украинской школы и семьи на принципах педагогики партнерства. Педагогика партнерства основывается на идеях диалога, равенства и сотрудничества. Она является составной Концепции Новой украинской школы и направлена ​​на то, чтобы построить доверие между школой, детьми и родителями. The article reveals the interaction between the New Ukrainian school and the family on the principles of partnership pedagogy. Partnership pedagogy is based on the ideas of dialogue, equality and cooperation. It is part of the New Ukrainian School Concept and aims to build trust between the school, children and parents.
Опис
Ключові слова
Нова українська школа, педагогіка партнерства, студентські роботи, Новая украинская школа, педагогика партнерства, студенческие работы, New ukrainian school, partnership pedagogy, student work
Цитування
Леонова Т. Взаємодія Нової української школи та сім'ї на засадах педагогіки партнерства / Т. Леонова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 20.