Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного виховання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-04-12
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянута проблема емоційного інтелекту. Саме емоційний інтелект забезпечує успішність спілкування та соціальної взаємодії. Орієнтація сучасної освіти передбачає залучення особистості до творчої діяльності, що є основою естетичного розвитку людини. Емоційний інтелект є неодмінною складовою розвитку особистості, а за допомогою естетичного виховання школярі навчаються розуміти емоції та контролювати їх. Естетичне виховання передбачає розвиток здатності сприймати і відчувати прекрасне у природі, у творах мистецтва та у суспільних відносинах. В статье рассмотрена проблема эмоционального интеллекта. Именно эмоциональный интеллект обеспечивает успешность общения и социального взаимодействия. Ориентация современного образования предполагает привлечение личности к творческой деятельности, является основой эстетического развития человека. Эмоциональный интеллект является непременной составляющей развития личности, а с помощью эстетического воспитания школьники учатся понимать эмоции и контролировать их. Эстетическое воспитание предполагает развитие способности воспринимать и чувствовать прекрасное в природе, в произведениях искусства и в общественных отношениях. The article examines the problem of emotional intelligence. It is emotional intelligence that ensures the success of communication and social interaction. The orientation of modern education implies the involvement of personality to creative activity, is the basis of aesthetic development of a person. Emotional intelligence is an indispensable component of personal development, and through aesthetic education students learn to understand and control emotions. Aesthetic education involves developing the ability to perceive and feel the beautiful in nature, in works of art and in social relationships.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, молодші школяри, естетичне виховання, студентські роботи, эмоциональный интеллект, младшие школьники, эстетическое воспитание, студенческие работы, emotional intelligence, younger students, aesthetic education, student work
Цитування
Кoширова К. Розвиток емоційного інтелекту молодших школярів у процесі естетичного виховання / К. Коширова // Студентські ініціативи: теорія і практика початкової освіти : матеріали ІІ наук.-практ. інтернет-конф. студ. ф-ту почат. навчання, Харків, 12 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. В. В. Ушмарової]. – Харків, 2021. – С. 19.