Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5596
Title: ЗМІНИ НАПРЯМКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ
Other Titles: ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ ГРАЖДАН УКРАИНЫ: ПРИЧИНЫ И ВЗАИМОСВЯЗИ
CHANGES IN LABOR MIGRATION DIRECTIONS OF UKRAINIAN CITIZENS: CAUSES AND RELATIONSHIPS
Authors: Чепєгін, І. В.
Чепегин, И. В.
Chepegin, І.
Keywords: трудова міграція
міграційні процеси
оплата праці
магістерські роботи
трудовая миграция
миграционные процессы
оплата труда
магистерские работы
labor migration
migration processes
remuneration of labour
master's work
Issue Date: 26-Feb-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Чепєгін І. В. Зміни напрямків трудової мігрвції громадян України: причини та взаємозв'язки / І. В. Чепєгін // Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2020. – С. 251–256.
Abstract: В статті досліджено трудову міграцію населення України. Трудова міграція тісно пов’язана з рівнем соціально-економічного розвитку, а також внутрішньою та зовнішньою політикою держави. Криза у відносинах з Російською Федерацією суттєво вплинула на розподіл потоків трудових мігрантів, що у свою чергу змінила показники трудових потоків в інші країни. Збільшення та певний перерозподіл напрямків зовнішньої трудової міграції частково вирішує проблему з безробіттям та дозволяє матеріально забезпечити деяких громадян, але створює проблеми соціального характеру та не сприяє економічному зростанню держави в цілому. В статье исследована трудовая миграция населения Украины. Трудовая миграция тесно связана с уровнем социально-экономического развития, а также внутренней и внешней политикой государства. Кризис в отношениях с Российской Федерацией существенно повлиял на распределение потоков трудовых мигрантов, в свою очередь изменил показатели трудовых потоков в другие страны. Увеличение и некоторое перераспределение направлений внешней трудовой миграции частично решает проблему с безработицей и позволяет материально обеспечить некоторых граждан, но создает проблемы социального характера и не способствует экономическому росту государства в целом. The article investigates labour migration in Ukraine. Labour migration is closely linked to the level of socio-economic development, as well as the internal and external policies of the state. The crisis in relations with the Russian Federation has significantly affected the distribution of labour migrant flows, which in turn has changed the figures for labour flows to other countries. An increase and some redistribution of directions of external labour migration partly solves the problem of unemployment and allows material provision of some citizens, but creates social problems and does not contribute to the economic growth of the state as a whole.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5596
Appears in Collections:Кафедра суспільно-економічних дисциплін і географіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.