ЗМІНИ НАПРЯМКІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ: ПРИЧИНИ ТА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-02-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті досліджено трудову міграцію населення України. Трудова міграція тісно пов’язана з рівнем соціально-економічного розвитку, а також внутрішньою та зовнішньою політикою держави. Криза у відносинах з Російською Федерацією суттєво вплинула на розподіл потоків трудових мігрантів, що у свою чергу змінила показники трудових потоків в інші країни. Збільшення та певний перерозподіл напрямків зовнішньої трудової міграції частково вирішує проблему з безробіттям та дозволяє матеріально забезпечити деяких громадян, але створює проблеми соціального характеру та не сприяє економічному зростанню держави в цілому. В статье исследована трудовая миграция населения Украины. Трудовая миграция тесно связана с уровнем социально-экономического развития, а также внутренней и внешней политикой государства. Кризис в отношениях с Российской Федерацией существенно повлиял на распределение потоков трудовых мигрантов, в свою очередь изменил показатели трудовых потоков в другие страны. Увеличение и некоторое перераспределение направлений внешней трудовой миграции частично решает проблему с безработицей и позволяет материально обеспечить некоторых граждан, но создает проблемы социального характера и не способствует экономическому росту государства в целом. The article investigates labour migration in Ukraine. Labour migration is closely linked to the level of socio-economic development, as well as the internal and external policies of the state. The crisis in relations with the Russian Federation has significantly affected the distribution of labour migrant flows, which in turn has changed the figures for labour flows to other countries. An increase and some redistribution of directions of external labour migration partly solves the problem of unemployment and allows material provision of some citizens, but creates social problems and does not contribute to the economic growth of the state as a whole.
Опис
Ключові слова
трудова міграція, міграційні процеси, оплата праці, магістерські роботи, трудовая миграция, миграционные процессы, оплата труда, магистерские работы, labor migration, migration processes, remuneration of labour, master's work
Цитування
Чепєгін І. В. Зміни напрямків трудової мігрвції громадян України: причини та взаємозв'язки / І. В. Чепєгін // Географія та туризм : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. Харків. нац. пед. ун-ту ім. Г. С. Сковороди, Харків, 26 лют. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Ю. І. Муромцевої]. – Харків, 2020. – С. 251–256.