М’які компетентності у структурі підготовки майбутніх вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка
Анотація
Метою статті є визначення структури м’яких компетентностей, що є важливим для підготовки майбутніх вчителів, зокрема і вчителів-хореографів, до формування в учнів м’яких компетентностей в освітньому процесі. Методологія дослідження містить загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання. Основним методом при здійсненні дослідження став загальнонауковий діалектичний метод, що дозволив проаналізувати існуючі підходи до визначення м’яких компетентностей та практику їх застосування у підготовці майбутніх вчителів, зокрема вчителів-хореграфів. Целью статьи является определение структуры мягких компетентностей, что важно для подготовки будущих учителей, в том числе учителей-хореографов, к формированию у учащихся мягких компетентностей в образовательном процессе. Методология исследования включает общенаучные и специальные методы научного познания. Основным методом при осуществлении исследования стал общенаучный диалектический метод, позволивший проанализировать существующие подходы к определению мягких компетентностей и практику их применения в подготовке будущих учителей, в частности учителей-хореграфов. The aim of the article is to determine the structure of soft competences, which is important for the preparation of future teachers, including choreography teachers, to form soft competences in the educational process. The research methodology includes general scientific and special methods of scientific knowledge. The main method in implementing the study was the general scientific dialectical method, which allowed analyzing the existing approaches to the definition of soft competencies and the practice of their application in the training of future teachers, in particular choreography teachers.
Опис
Ключові слова
компетентність, м’які компетентності, естетичне виховання, вчитель-хореограф, освітній процес, аспірантські роботи, компетентность, мягкие компетентности, эстетическое воспитание, учитель-хореограф, образовательный процесс, аспирантские работы, competence, soft competencies, aesthetic education, choreographer, educational process, postgraduate works
Цитування
Лю Чжизян М’які компетентності у структурі підготовки майбутніх вчителів / Лю Чжицян // Вісник національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Сер. : Педагогічні науки / Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т. Г. Шевченка ; [голов. ред. М. О. Носко]. – Чернігів, 2020. – Вип. 7 (163) – С. 110–114.