Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто лінгвокультурний концепт. Лінгвоконцептологія синтезує в собі ідеї філософського аналізу пізнавального світу, когнітивного моделювання дійсності, культурологічного опису етнічної та соціально-групової специфіки світорозуміння, семантичного структурування реальності. Основу категоріального апарату цієї галузі складає поняття концепту, який є стрижневим терміном понятійного апарату культурологічної лінгвістики. В статье рассмотрен лингвокультурний концепт. Лингвоконцептология синтезирует в себе идеи философского анализа познавательного мира, когнитивного моделирования действительности, культурологического описания этнической и социально-групповой специфики миропонимания, семантического структурирования реальности. Основу категориального аппарата этой отрасли составляет понятие концепта, который является стержневым термином понятийного аппарата культурологической лингвистики. The article deals with the linguocultural concept. Linguoconceptology synthesizes the ideas of philosophical analysis of cognitive world, cognitive modeling of reality, culturological description of ethnic and socio-group specificity of the worldview, semantic structuring of reality. The basis of the categorical apparatus of this branch is the concept of concept, which is the core term of the conceptual apparatus of cultural linguistics.
Опис
Ключові слова
лінгвокультурний концепт, сучасна лінгвістика, лінгвокультурологія, магістерські роботи, лингвокультурный концепт, современная лингвистика, лингвокультурология, магистерские работы, linguocultural concept, modern linguistics, cultural linguistics, master's work
Цитування
Мазарук М. Лінгвокультурний аспект у сучасній лінгвістиці / М. Мазарук // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 48–49.