Сторони аліментного договору: проблеми теорії та практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Анотація
Стаття присвячена проблемам, пов’язаним в визначенням вимог до сторін аліментного договору, з метою їх наступного закріплення у законодавстві. Проаналізовані особливості аліментного договору, що впливають на специфіку його суб’єктного складу. В результаті дослідження зроблений висновок про те, що сторонами аліментного договору є платник та отримувач аліментів, якими можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають у сімейному та (або) родинному зв’язку, незалежно від того, чи засновується їх обов’язок надавати утримання (право отримувати аліменти) на законі. Показана залежність суб’єктного складу аліментного договору від суб’єктів аліментного зобов’язання, заснованого на законі. Статья посвящена проблемам, связанным с определением требований к сторонам алиментного договора, с целью их последующего закрепления в законодательстве. Проанализированы особенности алиментного договора, влияющие на специфику его субъектного состава. В результате исследования сделан вывод о том, что сторонами алиментного договора является плательщик и получатель алиментов, которыми могут быть исключительно физические лица, которые находятся в семейном и (или) родстве, независимо от того, основывается их обязанность предоставлять содержание (право получать алименты) на законе. Показана зависимость субъектного состава алиментного договора от субъектов алиментного обязательства, основанного на законе. The article is devoted to the problems related to the definition of requirements for the parties to the alimony agreement, in order to enshrine them in law. The peculiarities of the alimony contract that affect the specifics of its subject composition are analyzed. As a result of the research, it was concluded that the parties to the alimony agreement are the payer and the recipient of alimony, which can be exclusively natural persons who are in a family and (or) family relationship, regardless of whether their obligation to provide maintenance is based. (the right to receive alimony) by law. The dependence of the subject composition of the alimony agreement on the subjects of the alimony obligation based on the law is shown.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, сімейний договір, платник аліментів, отримувач аліментів, цивільна дієздатність, алиментный договор, семейный договор, плательщик алиментов, получатель алиментов, гражданская дееспособность, alimony agreement, family agreement, alimony payer, alimony recipient, civil capacity
Цитування
Пономаренко О. М. Сторони аліментного договору: проблеми теорії та практики / О. М. Пономаренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Право / Ужгород. нац. ун-т, юрид. ф-т ; [редкол.: Ю. М.Бисага (голов. ред.) та ін.] . – Ужгород : УжНУ, 2018. – Вип. 52, т.1. – C. 131–136.