Задоволеність навчанням та адаптація студентів до закладу вищої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-10-26
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто психологічну адаптацію студента до умов навчання в закладі вищої освіти, яку розуміють як процес досягнення студентом психологічного комфорту в умовах освітнього середовища, як взаємодію особистості студента та освітнього середовища, в якій особистість виступає активним суб’єктом адаптації, відповідальним за успішність вибору стратегій та результатів навчального процесу Показники адаптації до навчальної групи та навчальної діяльності більш тісно пов’язані зі складовими ставлення студентів до навчання на першому та третьому курсах навчання у порівнянні з другим та четвертим курсами. В статье рассмотрено психологическую адаптацию студента к условиям обучения в заведении высшего образования, которая понимается как процесс достижения студентом психологического комфорта в условиях образовательной среды, как взаимодействие личности студента и образовательной среды, в которой личность выступает активным субъектом адаптации, ответственным за успешность выбора стратегий и результатов учебного процесса Показатели адаптации к учебной группе и учебной деятельности более тесно связаны с составляющими отношениями студентов к учебе на первом и третьем курсах обучения по сравнению со вторым и четвертым курсами. The article deals with the psychological adaptation of the student to the conditions of learning in the institution of higher education, which is understood as a process of achieving by the student of psychological comfort in the educational environment, as the interaction of the personality of the student and the educational environment, in which the personality is an active subject of adaptation, responsible for the success of the choice of strategies and results of the educational process Indicators of adaptation to the study group and learning activities more closely connected with the components of the attitude of students to study.
Опис
Ключові слова
задоволеність навчанням, адаптація студентів, заклади вищої освіти, виховний процес, удовлетворенность обучением, адаптация студентов, учреждения высшего образования, воспитательный процесс, satisfaction with learning, adaptation of students, higher education institutions, educational process
Цитування
Скрипник Н. Г. Задоволеність навчанням та адаптація студентів до закладу вищої освіти / Н. Г. Скрипник // Харківський осінній марафон психотехнологій : матеріали ІІІ міжрегіон. наук.-практ. конф. (каталог психотехнологій; тези доп.), Харків, 26 жовт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди [та ін.] ; [редкол.: Т. Б. Хомуленко (голова) та ін.]. – Харків : Діса плюс, 2019. – С. 206–209.