Художня своєрідність оказіональних антропонімів у британській казці

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто оказіональні антропоніми. Жанр сучасної британської чарівної казки тісно пов’язаний з актом авторської словотворчості, тому що нові концепти казкової картини світу потребують нових назв. Деякі з них набувають такої популярності, що закріплюються в мовній нормі і стають неологізмами. Інші не можуть бути репродуковані в іншому контексті і назавжди залишаються власно-авторськими оказіоналізмами. Їх використання в дитячій казці є дуже важливим, бо дає дитині розуміння словотворчих процесів, розвиває її творче мислення та активує увагу юного читача. В статье рассмотрены окказиональные антропонимы. Жанр современной британской волшебной сказки тесно связан с актом авторского словотворчества, так как новые концепты сказочной картины мира требуют новых названий. Некоторые из них приобретают такую популярность, что закрепляются в языковых нормах и становятся неологизмами. Другие не могут быть репродуцированы в других контекстах и навсегда остаются собственными авторскими окказионализмами. Их использование в детской сказке очень важно, потому что дает ребенку понимание словообразовательных процессов, развивает его творческое мышление и активирует внимание юного читателя. The article deals with the occasional anthroponyms. The genre of the modern british fairy tale is closely related to the act of the author's word formation, since new concepts of the fairy-tale picture of the world require new names. Some of them are gaining such popularity that they are fixed in linguistic norms and become neologisms. Others cannot be reproduced in other contexts and will forever remain occasionalisms of their own author. Their use in a children's fairy tale is very important, since it gives the child an understanding of the processes of word formation, develops his creative thinking and activates the attention of the young reader.
Опис
Ключові слова
оказіональні антропоніми, британські казки, неологізми, магістерські роботи, окказиональные антропонимы, британские сказки, неологизмы, магистерские работы, occasional anthroponyms, british fairy tales, neologisms, master's work
Цитування
Фірсова А. Художня своєрідність оказіональних антропонімів у британській казці / А. Фірсова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 88–89.