Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5513
Title: Художня своєрідність оказіональних антропонімів у британській казці
Other Titles: Художественное своеобразие окказиональных антропонимов в британской сказке
The Artistic Peculiarity of Occasional Anthroponyms in the British Fairy Tale
Authors: Фірсова, А.
Фирсова, А.
Firsova, A.
Keywords: оказіональні антропоніми
британські казки
неологізми
магістерські роботи
окказиональные антропонимы
британские сказки
неологизмы
магистерские работы
occasional anthroponyms
british fairy tales
neologisms
master's work
Issue Date: 2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Фірсова А. Художня своєрідність оказіональних антропонімів у британській казці / А. Фірсова // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 88–89.
Abstract: В статті розглянуто оказіональні антропоніми. Жанр сучасної британської чарівної казки тісно пов’язаний з актом авторської словотворчості, тому що нові концепти казкової картини світу потребують нових назв. Деякі з них набувають такої популярності, що закріплюються в мовній нормі і стають неологізмами. Інші не можуть бути репродуковані в іншому контексті і назавжди залишаються власно-авторськими оказіоналізмами. Їх використання в дитячій казці є дуже важливим, бо дає дитині розуміння словотворчих процесів, розвиває її творче мислення та активує увагу юного читача. В статье рассмотрены окказиональные антропонимы. Жанр современной британской волшебной сказки тесно связан с актом авторского словотворчества, так как новые концепты сказочной картины мира требуют новых названий. Некоторые из них приобретают такую популярность, что закрепляются в языковых нормах и становятся неологизмами. Другие не могут быть репродуцированы в других контекстах и навсегда остаются собственными авторскими окказионализмами. Их использование в детской сказке очень важно, потому что дает ребенку понимание словообразовательных процессов, развивает его творческое мышление и активирует внимание юного читателя. The article deals with the occasional anthroponyms. The genre of the modern british fairy tale is closely related to the act of the author's word formation, since new concepts of the fairy-tale picture of the world require new names. Some of them are gaining such popularity that they are fixed in linguistic norms and become neologisms. Others cannot be reproduced in other contexts and will forever remain occasionalisms of their own author. Their use in a children's fairy tale is very important, since it gives the child an understanding of the processes of word formation, develops his creative thinking and activates the attention of the young reader.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5513
Appears in Collections:Кафедра практики англійського усного і писемного мовленняItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.