Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договором

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, Київський регіональний центр Національної академії правових наук України, Всеукраїнська громадська організація «Асоціація цивілістів України»
Анотація
Держава повинна прагнути до створення найбільш дієвих механізмів більш широкого використання саме договірних моделей у сфері стягнення аліментів, в тому числі й шляхом вдосконалення інституту аліментного договору. Слід зазначити, що останнім часом здійснена серйозна робота щодо удосконалення цього інституту шляхом внесення істотних змін до законодавства, яке визначає відповідальність платника аліментів за невиконання свого обов’язку. В результаті до публічно-правової та сімейно-правової відповідальності зараз можуть бути притягнуті не лише ті платники, які за рішенням суду повинні сплачувати аліменти, але й ті, аліментний обов’язок яких визначений у аліментному договорі. Такі зміни носять цілком позитивний характер, й не можуть викликати будь-яких серйозних критичних зауважень. Наступним же кроком в удосконаленні інституту аліментного договору повинне бути реформування механізму стягнення аліментів у позасудовому порядку. Невдосконаленість дієвих механізмів позасудового стягнення аліментів за аліментним договором й є основною причиною низького рівня його поширення. Государство должно стремиться к созданию наиболее действенных механизмов более широкого использования именно договорных моделей в сфере взыскания алиментов, в том числе и путем совершенствования института алиментного договора. Следует отметить, что в последнее время осуществлена ​​серьезная работа по совершенствованию этого института путем внесения существенных изменений законодательству, которое определяет ответственность плательщика алиментов за невыполнение своих обязанностей. В результате к публично-правовой и семейно-правовой ответственности сейчас могут быть привлечены не только те плательщики, которые по решению суда должны платить алименты, но и те, алиментный долг которых определен в алиментных договоре. Такие изменения носят вполне позитивный характер и не могут вызвать каких-либо серьезных критических замечаний. Следующим же шагом в совершенствовании института алиментного договора должно быть реформирование механизма взыскания алиментов во внесудебном порядке. Несовершенство действенных механизмов внесудебного взыскания алиментов за алиментным договором и является основной причиной низкого уровня его распространения. The state should strive to create the most effective mechanisms for the wider use of contractual models in the field of collecting alimony, including by improving the institution of the alimony contract. It should be noted that recently, serious work has been carried out to improve this institution by introducing significant changes to the legislation, which determines the responsibility of the alimony payer for failure to fulfill his obligations. As a result, not only those payers who, by a court decision, must pay alimony, but also those whose alimony debt is defined in the alimony agreement, can now be brought to public and family legal responsibility. Such changes are quite positive and cannot cause any serious criticism. The next step in improving the institution of the alimony agreement should be to reform the mechanism for collecting alimony out of court. The imperfection of effective mechanisms for the extrajudicial recovery of alimony for an alimony agreement is the main reason for the low level of its distribution.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, сімейний договір, стягнення аліментів, алиментный договор, семейный договор, взыскание алиментов, alimony contract, family contract, recovery of alimony
Цитування
Пономаренко О. М. Деякі проблемні питання стягнення аліментів за договором / О. М. Пономаренко // Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних та сімейних прав : матеріали наук.-практ. конф., присвяченої пам’яті проф. Чингізхана Нуфатовича Азімова, Харків, 19 груд. 2018 р. – Харків, 2018. – С. 168–173.