Припинення та зміна аліментного договору: проблеми теорії та практики

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Національний університет «Одеська юридична академія»
Анотація
У статті розглядаються проблеми, пов’язані з припиненням та зміною аліментного договору в межах формування теорії сімейного договору. На підставі аналізу наукової літератури, нормативного регулювання та судової практики робиться висновок про те, що не всі загальні положення про цивільний договір можуть бути застосовані до припинення та зміни аліментного договору. Особливості підстав припинення та зміни аліментного договору pумовлені його специфікою – безоплатним та одностороннім характером, а також тісним зв’язком прав та обов’язків з особистостями платника та отримувача аліментів. З урахуванням цього розглядаються особливості припинення аліментного договору належним виконанням та спливом строку договору. Особлива увага звернена на розірвання та зміну аліментного договору. В підсумку у статті зроблено висновок щодо необхідності нормативного закріплення спеціальних правил про припинення та зміну аліментного договору, які будуть враховувати його специфіку. В статье рассматриваются проблемы, связанные с прекращением и изменением алиментного договора в рамках формирования теории семейного договора. На основании анализа научной литературы, нормативного регулирования и судебной практики делается вывод о том, что не все общие положения о гражданском договор могут быть применены к прекращению и изменения алиментного договора. Особенности оснований прекращения и изменения алиментного договора pумовлени его спецификой - бесплатным и односторонним характером, а также тесной связью прав и обязанностей по личностями плательщика и получателя алиментов. С учетом этого рассматриваются особенности прекращения алиментного договора надлежащим исполнением и истечении срока договора. Особое внимание обращено на расторжение и изменение алиментного договора. В итоге в статье сделан вывод о необходимости нормативного закрепления специальных правил о прекращении и изменении алиментного договора, которые будут учитывать его специфику. The article discusses the problems associated with the termination and amendment of the alimony contract within the framework of the formation of the theory of the family contract. Based on the analysis of scientific literature, regulatory regulation and judicial practice, it is concluded that not all general provisions on a civil contract can be applied to the termination and amendment of an alimony contract. Peculiarities of the grounds for termination and amendment of the alimony agreement, its specificity - free and unilateral nature, as well as a close connection of rights and obligations by the personalities of the payer and the recipient of alimony. With this in mind, the features of the termination of the alimony contract by proper performance and the expiration of the contract are considered. Particular attention is paid to the termination and amendment of the alimony contract. As a result, the article concludes that there is a need for normative consolidation of special rules on the termination and amendment of the alimony agreement, which will take into account its specifics.
Опис
Ключові слова
аліментний договір, сімейний договір, припинення договору, відмова від договору, алиментный договор, семейный договор, прекращения договора, отказ от договора, alimony contract, family contract, termination of the contract, withdrawal from a contract
Цитування
Пономаренко О. М. Припинення та зміна аліментного договору: проблеми теорії та практики / О. М. Пономаренко // Часопис цивілістики. – 2018. – Вип. 30. – С. 48–55.