Лінгвостилістичні засоби вираження невербальної комунікації в художньому тексті

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто вивчення емоційного аспекту комунікації, яке спрямовано на опис особливостей взаємозв’язку емоційних переживань людини з її когнітивною сферою та комунікативною поведінкою. Одним із культурно обумовлених фрагментів об’єктивно існуючої дійсності, який викликає при його осмисленні емоційні переживання, є художній текст. Саме в художній літературі автор фіксує вербальну та невербальну комунікацію, більше уваги приділяє внутрішнім переживанням та емоціям героїв. В статье рассмотрено изучение эмоционального аспекта коммуникации, которое направлено на описание особенностей взаимосвязи эмоциональных переживаний человека с его когнитивной сферой и коммуникативным поведением. Одним из культурно обусловленных фрагментов объективно существующей действительности, которое вызывает при его осмыслении эмоциональные переживания, является художественный текст. Именно в художественной литературе автор фиксирует вербальную и невербальную коммуникацию, больше внимания уделяет внутренним переживанием и эмоциям героев.The article deals with the study of the emotional aspect of communication, which aims to describe the peculiarities of the relationship of human emotional experiences with his cognitive sphere and communicative behavior. One of the culturally conditioned fragments of objectively existing reality, which causes emotional experiences in its comprehension, is a literary text. It is in fiction that the author captures verbal and non-verbal communication and pays more attention to the inner experiences and emotions of the characters.
Опис
Ключові слова
невербальна комунікація, художній текст, магiстерськi роботи, невербальная коммуникация, художественный текст, магистровые работы, non-verbal communication, artistic text, master's work
Цитування
Калініченко Ю. Лінгвостилістичні засоби вираження невербальної комунікації в художньому тексті / Ю. Калініченко // Наукові розвідки студентів факультету іноземної філології Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди : зб. тез наук. доп. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [заг. ред. Т. В. Подуфалової]. – Харків : ХНПУ, 2020. – Вип. 1. – С. 34–35 .