Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5460
Title: АНАЛІЗ ВЛАСНОГО ДИТЯЧОГО ЧИТАЦЬКОГО ДОСВІДУ СТУДЕНТІВ РІЗНИХ КУРСІВ
Other Titles: АНАЛИЗ СОБСТВЕННОГО ДЕТСКОГО ЧИТАТЕЛЬСКОГО ОПЫТА СТУДЕНТОВ РАЗНЫХ КУРСОВ
ANALYSIS OF THEIR OWN CHILDREN'S READING EXPERIENCE STUDENTS OF DIFFERENT COURSES
Authors: Кривуля, Ю. П.
Keywords: читацький досвід
початкове навчання
дитяча література
студентські роботи
читательский опыт
начальное обучение
детская литература
студенческие работы
reading experience
primary education
children's literature
student work
Issue Date: 13-May-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Кривуля Ю. П. Аналіз власного дитячого читацького досвіду студентів різних курсів / Ю. П. Кривуля // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 81–83.
Abstract: У статті розглянуто дослідження дитячого читацького досвіду дорослих, зокрема студентів факультету початкового навчання різних курсів, у динаміці. З огляду потреби аналізу читацького досвіду, отриманого дорослою людиною в дитинстві, до характеристик груп читачів запропоновано до використання у полі дослідження такий конструкт, як соціофольклор, якому за аналогією з визначеннями соціолекту та фольклору надано таку дефініцію: культурні особливості народної творчості у певних стратах суспільства або субкультурах. В статье рассмотрены исследования детского читательского опыта взрослых, в том числе студентов факультета начального обучения различных курсов, в динамике. Учитывая потребности анализа читательского опыта, полученного взрослым человеком в детстве, к характеристикам групп читателей предложено к использованию в поле исследования такой конструкт, как социофольклор, которому по аналогии с определениями социолекта и фольклора предоставлено такую дефиницию: культурные особенности народного творчества в определенных стратах общества или субкультурах. The article considers the study of children's reading experience of adults, in particular students of the faculty of primary education of different courses, in dynamics. Given the need to analyze the reading experience gained as an adult in childhood, to the characteristics of groups of readers proposed to use in the field of research such a construct as sociofolklore, which by analogy with the definitions of sociolect and folklore we give the following definition: cultural features of folk art in certain strata of society or subcultures.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5460
Appears in Collections:Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.