Розвиток ідей музичного виховання в педагогічних концепціях Е. Жак-Далькроза і З. Кодая

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-31
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У статті представлено характеристику музично-педагогічних концепцій Е. Жак-Далькроза і З. Кодая. Визначені основні ідеї означених концепцій : пластична імпровізація (імпровізоване створення рухових художніх образів підмузику),опора на народну музику, виховання музичної культури дітей через активний розвиток їх музичних здібностей. В статье представлена характеристика музыкально-педагогических концепций Э. Жак-Далькроза и С. Кодая. Определены основные идеи указанных концепций: пластическая импровизация (импровизированное создания двигательных художественных образов под музыку), опора на народную музыку, воспитание музыкальной культуры детей через активное развитие их музыкальных способностей. The article presents the characteristics of musical and pedagogical concepts of E. Jacques-Dalcroze and Z. Koday. The main ideas of these concepts are identified: plastic improvisation (improvised creation of motor artistic images of sub-music), reliance on folk music, education of children's musical culture through the active development of their musical abilities.
Опис
Ключові слова
музичне виховання, гармонійний розвиток особистості, музика, музичне мистецтво, аспірантські роботи, музыкальное воспитание, гармоничное развитие личности, музыка, музыкальное искусство, аспирантские работы, musical education, harmonious development of personality, music, musical art, postgraduate works
Цитування
Чжан Ян Розвиток ідей музичного виховання в педагогічних концепціях Е. Жак-Далькроза і З. Кодая / Чжан Ян, Цінь Шен // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 бер. – 2 квіт. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. - С. 67–70.