ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ СПОРТСМЕНОВ–ОРИЕНТИРОВЩИКОВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016-06-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківська державна академія фізичної культури, ФОП Панов А. М.
Анотація
Статья посвящена разработке и использованию методов психологической подготовки для регулирования состояний у спортсменов – ориентировщиков высших разрядов. В процессе обработки данных обнаружилось, что 66% ошибок имеют связь с психологической подготовкой. Основная психологическая проблема – регуляция предстартового состояния. Определены действенные приемы для оптимальной подготовки к старту и регулирования психологического состояния во время преодоления дистанции. Благодаря индивидуальному подходу конкретизирована модель подготовки, что делает ее более эффективной в период соревновательной деятельности спортсмена. Стаття присвячена розробці та використанню методів психологічної підготовки для регулювання станів у спортсменів - орієнтувальників вищих розрядів. В процесі обробки даних виявилося, що 66% помилок мають зв'язок з психологічною підготовкою. Основна психологічна проблема - регуляція передстартового стану. Визначено дієві прийоми для оптимальної підготовки до старту і регулювання психологічного стану під час подолання дистанції. Завдяки індивідуальному підходу конкретизована модель підготовки, що робить її більш ефективною в період змагальної діяльності спортсмена. The article is devoted to the development and use of methods of psychological preparation for the regulation of states in athletes - orientations of the highest ranks. In the process of data processing, it was found that 66% of the errors are associated with psychological preparation. The main psychological problem is the regulation of the prelaunch state. The effective methods for optimal preparation for the start and regulation of the psychological state during the distance crossing are determined. Thanks to the individual approach, the training model is made more specific, which makes it more effective during the competitive activity of the athlete.
Опис
Ключові слова
спортивное ориентирование, психологическая подготовка, предстартовое состояние, спортивне орієнтування, психологічна підготовка, передстартовий стан, sports orienteering, psychological preparation, pre-start condition
Цитування
Должко Ф. Н. Проблемы психологической подготовки спортсменов ориентировщиков / Ф. Н. Должко, А. В. Козлов, Н. Е. Шип // Актуальні проблеми медико-біологічного забезпечення фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації : зб. ст. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., присвяч. 25-річчю Незалежності України та 20-річчю Дня Конституції (м. Харків, 21 квіт. 2016 р.) / Харківська державна академія фізичної культури, Каф. Спортивної медицини, біохімії та анатомії ; за ред. О. В. Пєшкової [та ін.]. – Харків : ХДАФК, 2016. – С. 237–243.