Стан управління процесом оновлення культури в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Мітра
Анотація
В статті розглянуто організаційно-культурний підхід – один з найпопулярніших напрямків у вивченні організації, що являє собою важливий компонент, умову існування спільноти. У реальному житті культура організації, в тому числі й закладі загальної середньої освіти є полікультурним феноменом, тобто сумішшю різних типів культур. Культура організації розглядається в науці як певний психічний, спонтанний, творчий компонент життя організації, вона має піддаватись і піддається управлінню. В статье рассмотрен организационно-культурный подход – один из самых популярных направлений в изучении организации, который представляет собой важный компонент, условие существования сообщества. В реальной жизни культура организации, в том числе и заведении общего среднего образования является поликультурным феноменом, то есть смесью различных типов культур. Культура организации рассматривается в науке как определенный психический, спонтанный, творческий компонент жизни организации, она должна поддаваться и поддается управлению. The article deals with the organizational-cultural approach, one of the most popular directions in the study of an organization, which is an important component, a condition for the existence of a community. In real life, the culture of an organisation, including a general secondary education institution, is a multicultural phenomenon, i.e. a mixture of different types of cultures. Organisational culture is considered in science as a certain mental, spontaneous, creative component of organisational life, it must and does lend itself to management.
Опис
Ключові слова
культура управління, оновлення, заклади загальної середньої освіти, культура управления, обновления, учреждения общего среднего образования, management culture, upgrades, general secondary education institutions
Цитування
Фірсова Н. В. Стан управління процесом оновлення культури в закладі загальної середньої освіти / Н. В. Фірсова // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 84–86.