Оцінювання рівня організації фізичного виховання в закладі загальної середньої освіти

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-11
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
У статті було проведено мікродослідження для визначення рівня організації фізичного виховання в школі та рівня професійної компетентності вчителів фізичної культури. Розроблені рекомендації з проблем організації фізичного виховання, комплексна-цільова розвитку системи фізичного виховання в школі, що ймовірно дозволить підвищити рівень організації фізичного виховання та загальні результати роботи школи. В статье было проведено микроисследование для определения уровня организации физического воспитания в школе и уровня профессиональной компетентности учителей физической культуры. Разработаны рекомендации по проблемам организации физического воспитания, комплексная-целевая развития системы физического воспитания в школе, вероятно позволит повысить уровень организации физического воспитания и общие результаты работы школы. In this article a micro-study was conducted to determine the level of organization of physical education at school and the level of professional competence of physical education teachers. Recommendations on the problems of the organization of physical education, integrated-targeted development of physical education in the school, probably will improve the level of organization of physical education and the overall performance of the school were developed.
Опис
Ключові слова
фізичне виховання, заклади загальної середньої освіти, оцінювання, професійна компетентність, физическое воспитание, учреждения общего среднего образования, оценивание, физическая культура, учителя, профессиональная компетентность, physical education, general secondary education institutions, evaluation, professional competence
Цитування
Полтавський І. А. Оцінювання рівня організації фізичного виховання в закладі загальної середньої освіти / І. А. Полтавський // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 63–64.