Практика вдосконалення управління закладом освіти на засадах акмеологічного підходу

Ескіз недоступний
Дата
2020-11-11
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди ; Мітра
Анотація
В статті розкрито і проаналізовано практику вдосконалення управління закладом освіти на засадах акмеологічного підходу. Управлінська діяльність із використання акмеологічного підходу в управлінні закладом освіти потребує вдосконалення, особливо потребують удосконалення такі складники управління, як інформаційне забезпечення, психологічне забезпечення, результативність роботи закладу загалом. В статье раскрыта и проанализирована практика совершенствования управления учебным заведением на основе акмеологического подхода. Управленческая деятельность по использованию акмеологического подхода в управлении учебным заведением требует совершенствования, особенно нуждаются в усовершенствовании такие составляющие управления, как информационное обеспечение, психологическое обеспечение, результативность работы заведения в целом. The article reveals and analyzes the practice of improving the management of an educational institution on the basis of the acmeological approach. The management activity on using the acmeological approach in the management of an educational institution requires improvement, especially such components of management as information support, psychological support, performance of the institution as a whole need to be improv.
Опис
Ключові слова
управління, заклади освіти, акмеологічний підхід, управление, учреждения образования, акмеологический подход, management, educational institutions, acmeological approach
Бібліографічний опис
Манерко Л. М. Практика вдосконалення управління закладом освіти на засадах акмеологічного підходу / Л. М. Манерко // Інновації в управлінні закладами освіти: теорія та практика : матеріали студ. наук-практ. конф., Харків,11 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за заг. ред. Р. І. Черновол-Ткаченко, О. І. Мармази, О. Є. Гречаник]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 46–47.