ПРО СТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ СПОРТИВНИХ АРБІТРАЖНИХ СУДІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ОО "Институт социальной трансформации"
Анотація
Не підлягає сумніву істина про те, що фізкультурно-спортивна діяльність давно стала невід'ємною складовою частиною життя нашого суспільства (Вострокнутов Леонид Дмитриевич. Спорт как отражение событий в обществе. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств. Збірник наукових праць учасників IX міжнародної науково-методичної конференції (06.03.2015), Харків, 2015, С.88-91). Всі проблеми, що мають місце в суспільстві – аморальність, корупція, професійна безграмотність чиновників, марнослів'я, цинізм та інші – проєктуються на фізкультурно-спортивну діяльність. Наслідком вищевикладеного є множинні конфліктні ситуації під час проведення змагань з різних видів спорту, що особливо стосуються об'єктивності суддівства, допінг контролю, дотримання етичних вимог, у тому числі по відношенню до спортивних суддів тощо. Для впорядкованого розгляду вирішення подібних конфліктів доцільно створити в Україні суди з вузькою спеціалізацією: розгляд спірних моментів і конфліктних ситуацій при проведенні змагань з різних видів спорту. Не подлежит сомнению истина о том, что физкультурно-спортивная деятельность давно стала неотъемлемой частью жизни общества (Вострокнутов Леонид Дмитриевич. Спорт как отражение событий в обществе. Проблемы развития традиционных и восточных единоборств. Сборник научных трудов участников IX международной научно- методической конференции (06.03.2015), Харьков, 2015, С.88-91). Все проблемы, имеющие место в обществе - аморальность, коррупция, профессиональная безграмотность чиновников, пустословие, цинизм и другие – проектируются на физкультурно-спортивную деятельность. Следствием вышеизложенного является множественные конфликтные ситуации во время проведения соревнований по различным видам спорта, особенно касающихся объективности судейства, допинг контроля, соблюдения этических требований, в том числе по отношению к спортивным судьям. Для упорядоченного рассмотрения решения подобных конфликтов целесообразно создать в Украине суды с узкой специализацией: рассмотрение спорных моментов и конфликтных ситуаций при проведении соревнований по различным видам спорта. There is no doubt that physical culture and sports have long been an integral part of life in our society (Vostroknutov Leonid Dmitrievich. Sport as a reflection of events in society. Current issues of traditional and oriental martial arts. Collection of scientific papers of the IX International Scientific methodical conference (06.03.2015), Kharkiv, 2015, P. 88-91). All the problems that take place in society - immorality, corruption, professional illiteracy of officials, vanity, cynicism and others - are projected on physical culture and sports activities. The consequence of the above is multiple conflict situations during competitions in various sports, especially with regard to the objectivity of the refereeing, doping control, compliance with ethical requirements, including in relation to sports judges, and so on. For an orderly consideration of the resolution of such conflicts, it is advisable to create courts in Ukraine with a narrow specialization: consideration of disputes and conflict situations in competitions in various sports.
Опис
Ключові слова
спорт, конфлікт, суд, об'єктивність суддівства змагань, конфликт, суд, объективность судейства соревнований, sport, conflict, court, objectivity of competition judging
Цитування
Вострокнутов Л. Д. Про створення в Україні спортивних арбітражних судів / Л. Д. Вострокнутов, В. Г. Клименченко // Актуальные научные исследования в современном мире. – 2021. – Вып. 5(73), ч. 3. – С. 123–127.