ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ ДО ВИБОРУ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто формування уміння вибору методів музичного навчання для майбутніх вчителів музичного мистецтва. Уміння вибору методів навчання є інтегрованим умінням, основним для формування методичної компетентності магістрів музичних фахів. Ця компетентність характеризує студента як обізнаного здобувача, що виконує професійно-орієнтовані завдання, володіючи різними методиками та інноваційними технологіями самовдосконалення. Базою для реалізації ефективних позитивних умов професійної підготовки магістрів мистецьких фахів до вибору методів навчання є блок дисциплін професійно орієнтованого циклу: "методика викладання дисциплін кваліфікації", "практикум за кваліфікацією", "педагогічна практика" та інші. В статье рассмотрено формирование умения выбора методов музыкального обучения для будущих учителей музыкального искусства. Умение выбора методов обучения является интегрированным умением, основным для формирования методической компетентности магистров музыкальных специальностей. Эта компетентность характеризует студента как осведомленного соискателя, выполняющего профессионально-ориентированные задачи, обладая различными методиками и инновационными технологиями самосовершенствования. Базой для реализации эффективных положительных условий профессиональной подготовки магистров художественных специальностей к выбору методов обучения является блок дисциплин профессионально ориентированного цикла: "методика преподавания дисциплин квалификации","практикум по квалификации","педагогическая практика" и другие. The article considers the formation of the ability to choose methods of music education for future teachers of music. The ability to choose teaching methods is an integrated skill, the main for the formation of methodological competence of masters of music specialties. This competence characterizes the student as a knowledgeable applicant who performs professionally-oriented tasks, having different methods and innovative technologies of self-improvement. The basis for the implementation of effective positive conditions for the professional training of masters of arts in the choice of teaching methods is a block of disciplines of professionally oriented cycle: "methods of teaching disciplines qualifications","qualification workshop","pedagogical practice" and others.
Опис
Ключові слова
підготовка вчителів музики, методи навчання, магістратура, магістерські роботи, подготовка учителей музыки, методы обучения, магистратура, магистерские работы, training of music teachers, teaching methods, magistracy, master's work
Цитування
Харченко О. О. Підготовка майбутнього вчителя музики до вибору методів навчання в умовах магістратури / О. О. Харченко, Шан Лі // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 105–107.