ФОРМУВАННЯ УЯВЛЕНЬ ПРО ПИСЬМЕННИКІВ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто пошук оптимальних шляхів формування в учнів умінь зосереджувати свою увагу на головному, виділяти ключові слова, які допоможуть правильно зрозуміти і відтворити зміст прочитаного. Однією зі складових читацької компетентності є формування уявлення про письменників. Головною метою ознайомлення з життям автора є краще розуміння його твору учнями. На уроках літературного читання серед різноманітних видів наочності особливе місце займають малюнки як зорові опори для засвоєння головного в навчальному матеріалі. Також вони використовуються для розучування віршів, опрацювання художньої та пізнавальної літератури, знайомства з життям та творчістю письменників. В статье рассмотрен поиск оптимальных путей формирования у учащихся умений сосредотачивать свое внимание на главном, выделять ключевые слова, которые помогут правильно понять и воспроизвести содержание прочитанного. Одной из составляющих читательской компетентности является формирование представления о писателях. Главной целью ознакомления с жизнью автора есть лучшее понимание его произведения учениками. На уроках литературного чтения среди различных видов наглядности особое место занимают рисунки как зрительные опоры для усвоения главного в учебном материале. Также они используются для разучивания стихов, обработки художественной и познавательной литературы, знакомства с жизнью и творчеством писателей. The article considers the search for optimal ways to form students' ability to focus on the main thing, to identify key words that will help to properly understand and reproduce the content of what is read. One of the components of reading competence is the formation of ideas about writers. The main purpose of acquaintance with the life of the author is a better understanding of his work by students. In the lessons of literary reading, among the various types of visual aids, drawings occupy a special place as visual aids for mastering the main thing in the educational material. They are also used to study poetry, study fiction and non-fiction, get acquainted with the life and work of writers.
Опис
Ключові слова
формування особистості, читацька компетентність, початкова освіта, студентські роботи, формирование личности, читательская компетентность, начальное образование, студенческие работы, personality formation, reading competence, primary schooling, student work
Цитування
Сінчук Ю. В. Фориування уявлень про письменників у початковій школі / Ю. В. Сінчук // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 97–99.