ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ ТВОРЧИХ ОБ’ЄДНАНЬ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-11-22
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації підлітків в умовах творчих об’єднань. Охарактеризовано компоненти підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації підлітків в умовах творчих об’єднань; визначено рівні, критерії та показники підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації підлітків в умовах творчих об’єднань, запропоновано діагностичний інструментарій для їх вимірювання. В статье проанализированы практические аспекты подготовки будущих социальных педагогов к социализации подростков в условиях творческих объединений. Охарактеризованы компоненты подготовки будущих социальных педагогов к социализации подростков в условиях творческих объединений; определены уровни, критерии и показатели подготовки будущих социальных педагогов к социализации подростков в условиях творческих объединений, предложено диагностический инструментарий для их измерения. The article analyzes the practical aspects and preparation of future social educators for the socialization of adolescents in the context of creative associations. The components of preparation of future social educators for socialization of teenagers in conditions of creative associations are characterized; levels, criteria and indicators of preparation of future social educators for socialization of adolescents in terms of creative associations are defined, diagnostic tools for their measurement are proposed.
Опис
Ключові слова
підготовка майбутніх соціальних педагогів, соціалізація, підлітки, творчі об’єднання, магістерські роботи, подготовка будущих социальных педагогов, социализация, подростки, творческие объединения, магистерские работы, training of future social educators, socialization, teenagers, creative associations, master's work
Цитування
Левченко А. А. Практичні аспекти підготовки майбутніх соціальних педагогів до соціалізації підлітків в умовах творчих об’єднань / А. А. Левченко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 98–103.