Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-05
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, юридичний факультет
Анотація
Викладене свідчить про допустимість та необхідність субсидіарного застосування приписів актів цивільного законодавства до регулювання трудових відносин. Але це потребує формулювання чітких правил. По-перше, субсидіарне застосування актів цивільного законодавства можливе лише у випадку, коли відсутні спеціальні норми трудового законодавства, які регулюють ці відносини.По-друге, субсидіарному застосуваннюдо регулювання трудових відносин підлягають виключно загальні положення актів цивільного законодавства. По-третє, субсидіарне регулювання можливе лише трудових відносин, які засновані на юридичної рівності сторін. Цивільне законодавство не застосовується до майнових відносин, застосованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони іншій, якщо інше не встановлено законом. По-четверте, субсидіарне застосування актів цивільного законодавства до регулювання трудових відносин можливе, якщо це не суперечить суті трудових відносин. Изложенное свидетельствует о допустимости и необходимости субсидиарного применения предписаний правовых актов к регулированию трудовых отношений. Но это требует формулировки четких правил. Во-первых, субсидиарное применение правовых актов возможно лишь в случае, когда отсутствуют специальные нормы трудового законодательства, регулирующие эти отношения. Во-вторых, субсидиарному применению к регулированию трудовых отношений подлежат исключительно общие положения правовых актов. В-третьих, возможно лишь субсидиарное регулирование трудовых отношений, основанных на юридическом равенстве сторон. Гражданское законодательство не применяется к имущественным отношениям, применяемым на административном или ином властном подчинении одной стороны другой, если иное не установлено законом. В-четвертых, субсидиарное применение правовых актов к регулированию трудовых отношений возможно, если это не противоречит существу трудовых отношений. The foregoing testifies to the admissibility and necessity of the subsidiary application of the prescriptions of legal acts to the regulation of labor relations. But this requires the formulation of clear rules. First, the subsidiary application of legal acts is possible only when there are no special labor laws governing these relations. Secondly, only general provisions of legal acts are subject to subsidiary application to the regulation of labor relations. Thirdly, only subsidiary regulation of labor relations based on the legal equality of the parties is possible. Civil law does not apply to property relations applied in the administrative or other power subordination of one party to the other, unless otherwise provided by law. Fourth, the subsidiary application of legal acts to the regulation of labor relations is possible if it does not contradict the essence of labor relations.
Опис
Ключові слова
трудове право, трудові відносини, нормативні приписи цивільного права, трудовий договір, субсидіарне застосування, трудовое право, трудовые отношения, нормативные предписания гражданского права, трудовой договор, субсидиарное применение, labor law, labor relations, regulations of civil law, labor contract, subsidiary application
Цитування
Пономаренко О. М. Актуальні проблеми субсидіарного застосування нормативних приписів ЦК України до регулювання трудових відносин / О. М. Пономаренко // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. член-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. Процевського О. І., Харків, 5 квіт. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 237–241.