Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5329
Title: АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ЯПОНІЇ
Other Titles: АНАЛИЗ ОПЫТА СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯПОНИИ
ANALYSIS OF THE EXPERIENCE OF SOCIAL EDUCATION OF SENIOR PRESCHOOLERS IN PRESCHOOL EDUCATION IN JAPAN
Authors: Авдашкова, А. І.
Авдашкова, А. И.
Avdashkova, A.
Keywords: дошкільна освіта
соціальне виховання
Японія
магістерські роботи
дошкольное образование
социальное воспитание
Япония
магистерские работы
pre-school education
social education
Issue Date: 22-Nov-2019
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Авдашкова А. І. Аналіз досвіду соціального виховання старших дошкільників у закладах дошкільної освіти в Японії / А. І. Авдашкова // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук-практ. конф., Харків, 22 листоп. 2019 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2019. – С. 41.
Abstract: В статті розглянуто дошкільне виховання в Японії, яке має власні особливості та поступово прищеплює дітям почуття любові до батьків, колективізму та певні правила поведінки у мікросоціумі, що може бути корисним для фахівців дошкільної освіти в Україні з метою організації соціального виховання дитини, творчого розвитку її індивідуальних здібностей, бережливого ставлення до кожної дитини, формування її неповторності, підготовки дітей до життя та діяльності в колективі як формі суспільного буття. В статье рассмотрено дошкольное воспитание в Японии, которое имеет свои особенности и постепенно прививает детям чувство любви к родителям, коллективизма и определенные правила поведения в микросоциуме, что может быть полезным для специалистов дошкольного образования в Украине с целью организации социального воспитания ребенка, творческого развития его индивидуальных способностей, бережного отношения к каждому ребенку, формирование его неповторимости, подготовку детей к жизни и деятельности в коллективе как форме общественного бытия. The article considers preschool education in Japan, which has its own characteristics and gradually instills in children a sense of love for parents, collectivism and certain rules of conduct in the micro-society, which can be useful for preschool education in Ukraine to organize social education, creative development individual abilities, careful attitude to each child, the formation of its uniqueness, preparing children for life and work in a team as a form of social life.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5329
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Авдашкова А.І. АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІАЛЬНОГО.pdf550.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.