МОТИВАЦІЙНА СФЕРА ПІДЛІТКІВ ЯК СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОЇ УСПІШНОСТІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-05-13
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто мотиваційну складову сучасної навчальної діяльності. Мотиви навчальної діяльності підлітків в умовах дистанційного навчання дещо зміщено, а разом з ними змінилися форми і методи проведення навчальних занять. Важливими для проведення онлайн-занять є: форми взаємодії; цікавий контент; облаштування місця для навчання, які сприятимуть адаптації підлітків у цьому форматі та появі нових мотивів для навчання. В статье рассмотрена мотивационная составляющая современной учебной деятельности. Мотивы учебной деятельности подростков в условиях дистанционного обучения несколько смещены, а вместе с ними меняются формы и методы проведения учебных занятий. Важными для проведения онлайн-занятий являются: формы взаимодействия; интересный контент; обустройство места для обучения, способствующие адаптации подростков в этом формате и появлению новых мотивов для обучения. The article examines the motivational component of modern learning activities. The motives for learning activities of adolescents in a distance learning environment are somewhat shifted, and with them the forms and methods of learning activities are changing. Important for online learning activities are: forms of interaction; interesting content; arrangement of the learning space to facilitate adolescents' adaptation to this format and the emergence of new motivations for learning.
Опис
Ключові слова
дистанційне навчання, мотивація, підлітки, студентські роботи, дистанционное обучение, мотивация, подростки, студенческие работы, distance learning, motivation, teenagers, student work
Цитування
Сиротюк М. І. Мотиваційна сфера підлітків як складова навчальної успішності / М. І. Сиротюк // Наука та освіта в дослідженнях молодих учених : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. для студ., аспірантів, докторантів, молодих учених, Харків, 13 трав. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків, 2021. – С. 49–50.