Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5321
Title: Особливості вдосконалення студентоорієнтованого викладання в онлайн-середовищі
Other Titles: Особенности совершенствования студентоориентованого преподавания в онлайн-среде
Features of improving student-oriented teaching in the online environment
Authors: Олійник, Т. О.
Пісоцька, М. Е.
Минко, П. Є.
Keywords: відкрите ліцензування
соціальний вимір
освітні ресурси
культурна спадщина
гнучкість
открытое лицензирование
социальное измерение
образовательные ресурсы
культурное наследие
гибкость
open licensing
social dimension
educational resources
cultural heritage
flexibility
Issue Date: 31-Mar-2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Citation: Олійник Т. О. Особливості вдосконалення студентоорієнтованого викладання в онлайн-середовищі / Т. О. Олійник, М. Е. Пісоцька, П. Є. Минко // Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 31 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди та ін. ; [редкол.: С. Т. Золотухіна та ін.]. – Харків : Мітра, 2021. – Т. 1. – С.119 –123.
Abstract: У роботі розглянуто особливості відкритого дистанційного навчання, які обумовлені впровадженням системних змін щодо реалізації принципів соціального виміру. Особливу увагу приділено якісним трансформаціям стосовно демократизації доступу до цифрової культурної спадщини як ключового рушія підтримки інклюзивності у розв’язанні актуальних проблем освіти. В работе рассмотрены особенности открытого дистанционного обучения, которые обусловлены внедрением системных изменений по реализации принципов социального измерения. Особое внимание уделено качественным трансформациям относительно демократизации доступа к цифровому культурному наследию как ключевому двигателя поддержки инклюзивности в решении актуальных проблем образования. We consider the features of open distance learning that due to the systemic changes to implement the principles of the social dimension. Particular attention is paid to qualitative transformation concerning the democratization of digital cultural heritage as key driver of supporting inclusiveness in solving actual problems of education.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5321
ISBN: 978-617-7886-20-3
Appears in Collections:Кафедра освітології та інноваційної педагогіки
Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освітіItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.