Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5315
Title: ВІКОВА АНАТОМІЯ ТА ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ
Other Titles: ВОЗРАСТНАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА
AGE ANATOMY AND HUMAN PHYSIOLOGY
Authors: Комісова, Т. Є.
Мамотенко, А. В.
Коваленко, Л. П.
Іонов, І. А.
Катеринич, О. О.
Сахацький, Г. І.
Keywords: вікова анатомія
вікова фізіологія
історія вікової фізіології
індивідуальний розвиток організму
возрастная анатомия
возрастная физиология
история возрастной физиологии
age anatomy
age physiology
history of age physiology
individual development of the organism
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; ФОП Петров В. В.
Citation: Вікова анатомія та фізіологія людини : навч. посіб. / Т. Є. Комісова, А. В. Мамотенко, Л. П. Коваленко [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ФОП Петров В. В., 2021. – 111 с.
Abstract: Навчально-методичний посібник розроблено відповідно до навчальної програми з курсу «Вікова анатомія та фізіологія». Посібник містить методичний коментар до дисципліни разом з тематичним планом, теоретичні відомості з тематичними рисунками, оцінювальні таблиці та схеми, контрольні питання та завдання, список рекомендованої літератури. Посібник містить теоретичні відомості та методичні вказівки для підготовки курсу з вікової фізіологія та анатомія людини, а також питання для організації контролю знань. У даному посібнику наведені класичні відомості з проблем вікової фізіології, відображено такі питання як історія вікової фізіології, особливості механізмів роботи різних систем організму в віковому аспекті, наведено загально-біологічні закономірності індивідуального розвитку організму та його основних етапів. Учебно-методическое пособие разработано в соответствии с учебной программой по курсу «Возрастная анатомия и физиология». Пособие содержит методический комментарий к дисциплине вместе с тематическим планом, теоретические сведения с тематическими рисунками, оценочные таблицы и схемы, контрольные вопросы и задачи, список рекомендуемой литературы. Пособие содержит теоретические сведения и методические указания для подготовки курса по возрастной физиологии и анатомии человека, а также вопросы для организации контроля знаний. В данном пособии приведены классические сведенияпо проблемам возрастной физиологии, отражены такие вопросы как история возрастной физиологии, особенности механизмов работы различных систем организма в возрастном аспекте, приведены в-биологические закономерности индивидуального развития организма и его основных этапов.The manual contains methodological commentary on the discipline "Age anatomy and physiology", thematic plan, thematic drawings, assessment tables and diagrams, control questions and tasks, list of recommended literature, questions for control of knowledge The manual provides classic information on problems of age physiology, history of age physiology, the peculiarities of the mechanisms of work of various body systems in age aspect, the biological laws of the individual development of the organism and its main stages are given.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5315
Appears in Collections:Кафедра анатомії і фізіології людини імені д.м.н. проф. Я. Р. Синельникова

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Навчальний посібник - Вікова фізіологія.pdf3.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.