Вплив традицій на завдання дошкільної освіти в Китаї і за кордоном

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021-03-19
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто великий вплив культури на розвиток дошкільної освіти. Китайські сади концентруються на згуртованості і єдності колективу. А головним у вихованні вважається висока мета і наполеглива праця в її досягненні. Так само відмінна риса – це єдині стандарти дитячої форми. Всім дітям видається типова форма та невеликий рюкзак. На думку вчителів і педагогів це привчає дитину бути частиною колективу. На сучасний рівень дошкільної освіти в Китаї вплинуло багато культурно-етнічних, соціальних і політичних факторів які відображають його розвиток. Конфуціанство, даосизм, комунізм, тенденції освіти європейських країн і США – одні з головних джерел які вплинули на формування виховання дітей дошкільного віку в КНР. В статье рассмотрено большое влияние культуры на развитие дошкольного образования. Китайские сады концентрируются на сплоченности и единстве коллектива. А главным в воспитании считается высокая цель и упорный труд в ее достижении. Так же отличительная черта – это единые стандарты детской формы. Всем детям выдается типовая форма и небольшой рюкзак. По мнению учителей и педагогов это приучает ребенка быть частью коллектива. На текущий уровень дошкольного образования в Китае повлияло много культурно-этнических, социальных и политических факторов отражающие его развитие. Конфуцианство, даосизм, коммунизм, тенденции образования европейских стран и США – одни из главных источников повлиявших на формирование воспитания детей дошкольного возраста в КНР. The article examines the great influence of culture on the development of pre-school education. Chinese kindergartens focus on cohesion and teamwork. And high goals and hard work to achieve them are seen as central to education. Also a distinctive feature is the uniform standards for children's uniforms. All children are given a standard uniform and a small rucksack. According to teachers and pedagogues, this teaches children to be part of a team. The current level of pre-school education in China is influenced by many cultural, ethnic, social and political factors. Confucianism, Taoism, Communism, the educational trends of European countries and the United States are some of the main sources that have shaped pre-school education in China.
Опис
Ключові слова
культура Китаю, дошкільна освіта, виховання дітей, студентські роботи, культура Китая, дошкольное образование, воспитание детей, студенческие работы, culture of China, pre-school education, child education, student work
Цитування
Щербакова О. В. Вплив традицій на завдання дошкільної освіти в Китаї і за кордоном / О. В. Щербакова // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С. 99–101.