Еколого-етологічні адаптації фонових наземногніздних горобцеподібних лісових птахів до трансформованого середовища Лівобережної України

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2013
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
РИСО «Бранта», Мелитополь
Анотація
На території Лівобережної України найуразливіші до трансформації середовища стенотопні види птахів, що типово наземний-гніздяться, щільність, яких коливається від 17 (лісовий коник - Anthus trivialis) і 22 (пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix) до 30 пар/ км2(східний соловей - Luscinia luscinia). Успішність розмноження складає 50% у лісового коника і 55% у пеночки-трещотки і східного солов'я. У теньковки (Phylloscopus collybitus abietinus) і звичайної вівсянки(Emberiza citrinella) в процесі еволюції сформувалися пристосування до гніздування в приземному ярусі, де вони розміщують гнізда в поглибленні землі, маскуючи їх травою, або на кущах. Усе це дозволяє максимально захищати потомство від наземних хижаків. Успішність розмноження збільшується від 57% у звичайної вівсянки до 65% у теньковки, а щільність їх складає 25 і 40 пар/км2, відповідно. Малинівка(Erithacus rubecula) для гніздування використовує як приземний ярус, природні ніші, так і споруди антропогенного характеру, тому має високий показник успішності розмноження(66%), що свідчить про значну пластичність в розміщенні гнізд в умовах трансформації території. На территории Левобережной Украины наиболее уязвимы к трансформации среды стенотопные типично наземно-гнездящиеся виды птиц плотность, которых колеблется от 17 (лесной конек - Anthus trivialis) и 22 (пеночка-трещотка - Phylloscopus sibilatrix) до 30 пар/ км2 (восточный соловей - Luscinia luscinia). Успешность размножения составляет 50% у лесного конька и 55% у пеночки-трещотки и восточного соловья. У теньковки Phylloscopus collybitus abietinus) и обыкновенной овсянки (Emberiza citrinella) в процессе эволюции сформировались приспособления к гнездованию в приземном ярусе, где они размещают гнезда в углублении земли, маскируя их травой, или на кустах. Все это позволяет максимально защищать потомство от наземных хищников. Успешность размножения увеличивается от 57% у обыкновенной овсянки до 65% у теньковки, а плотность их составляет 25 и 40 пар/км2, соответственно. Зарянка (Erithacus rubecula) для гнездования использует как приземный ярус, природные ниши, так и ооружения антропогенного характера, поэтому имеет высокий показатель успешности размножения (66%), что свидетельствует о значительной пластичности в размещении гнезд в условиях трансформации территории. In Left-bank Ukraine, the most vulnerable to environment transformation are stenotopic typical terrestrial bird species,which abundance ranges from 17 (Tree Pipit Anthus trivialis) and 22 (Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix) to 30 pairs / km2 (Thrush Nightingale Luscinia luscinia). Breeding success is 50% in the Tree Pipit, and 55% in the Wood Warbler and the Thrush ightingale. The Chiffchaff (Phylloscopus collybitus abietinus) and Yellowhammer (Emberiza citrinella) in the course of evolution have developed adaptations to nest at near-ground level where they locate nests in land hollows, masking them with grass, or on bushes. This provides maximum protection of their offspring from land predators. Breeding success increases from 57% in the Yellowhammer to 65% in the Chiffchaff, whereas their abundance is 25 and 40 pairs/km2 respectively. The Robin (Erithacus rubecula) uses for nesting a near-groun d level, natural niches or man-made constructions, and thus has high breeding success (66%) that is an evidence of a species significant plasticity in nests location under conditions of transformed territories.
Опис
Ключові слова
щеврик лісовий, соловейко східний, вівчарик жовтобровий, вівсянка звичайна, вільшанка, вівчарик-ковалик, трансформація території, успішність розмноження, розміщення гнізд, лесной конек, восточный соловей, пеночка-трещотка, овсянка обыкновенная, пеночка-теньковка, трансформация территории, успешность размножения, размещение гнезд, Tree Pipit, Thrush Nightingale, Wood Warbler, ellowhammer, Robin Chiffchaff, transformation of a territory, breeding success, nest location.
Цитування
Чаплигіна А. Б. Еколого-етологічні адаптації фонових наземногніздних горобцеподібних лісових птахів до трансформованого середовища Лівобережної України / А. Б. Чаплигіна // Бранта : сб. науч. труд. Азово-Черном. орнитол. ст. – Мелитополь. – 2013. – Вып. 16. – С. 107–114.