КОНСОРТИВНІ ЗВ’ЯЗКИ КРОПИВ’ЯНКИ ЧОРНОГОЛОВОЇ (SYLVIA ATRICAPILLA L.) У ЛІСОВИХ ЦЕНОЗАХ ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Львівський національний університет імені Івана Франка
Анотація
Опис
Розглянуто консорції кропив’янки чорноголової (далі КЧ), яка утворює складну мережу взаємозв’язків, що забезпечує виживання та розвиток детермінантів і їхніх консорцій у часі. Встановлено, що з КЧ як детермінантом консорцій, трофічними, топічними, фабричними й форичними зв’язками пов’язані близько 30 вищих таксонів тварин і рослин. Водночас КЧ є консортами автотрофно-детермінантних консорцій, ядрами яких є 14 видів рослин (N = 165), де переважав Acer platanoides L. (39,4 %). Виявлені фабричні зв’язки КЧ із консорціями злаків (Poaceae) – 60 % (N = 35) та різнотрав’ям. КЧ належить до першого концентру багатьох гетеротроф но-детермінантних консорцій ссавців, птахів, безхребетних тварин. Нідиколи КЧ представлені безхребетними 17 таксонів (N = 348). На всіх територіях переважали сапрофаги, їхня частка зростала від 55 % (N = 93) у Гетьманському національному природному парку і 59 % (N = 174) у національному природному парку “Гомільшанські ліси” до 60 % (N = 81) у лісопарку (м. Харків). КЧ як детермінанти гетеро трофних консорцій створювали умови для розвитку інших організмів, їх гнізда (3,6 %; N = 165) заселяла Micromys minutus Pall. Зруйновані кладки чи мертві пташенята – трофічна база для мух Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, жуків мертвоїдів Silphidae, троксів (Trox scaber L.), жуків-пістрянок (Necrobia violacea L.), копрофагів Aphodius sp., Syritta pipiens L. та жуків-шкіроїдів (Dermestes, Anthrenus), метеликів-кератофагів (Tineidae). Виявлено трофічні зв’язки КЧ з 22 таксонами (N = 576) безхребетних. На двох заповідних територіях домінували фітофаги за видовим складом і часткою вилучених об’єктів, а у лісопарку домінували зоофаги (47 %; N = 135). Найбільша схожість видового різноманіття кормових об’єктів виявлена для територій НПП “ГЛ” і “Г” НПП за 18 видами безхребетних тварин (коефіцієнти Жаккара і Серенса: 0,8 та 0,9 відповідно). Рассмотрены консорции черноголовой славки, которая образует сложную сеть взаимосвязей, обеспечивающих выживание и развитие детерминанта и их консор тов во времени. Установлено, что черноголовaя славка как детерминант консорций связана трофическими, топическими, фабрическими и форическими связями приблизительно с 30 высшими таксонами животных и растений. В то же время черноголовaя славка является консортом автотрофно-детерминантных консорций, ядрами которых определены 14 видов растений (N = 165), где преобладал Acer platanoides L. (39,4 %). Выявлены фабрические связи черноголовой славки с консорци ями злаков (Poaceae) – 60 % (N = 35) и разнотравья – 35 %. Черноголовaя славка относится к первому концентру многих гетеротрофно-детерминантных консорций млекопитающих, птиц, беспозвоночных. Нидиколы черноголовой славки представлены беспозвоночными 17 таксонов (N = 348). На всех территориях преобладали сапрофаги, их доля возрастала от 55 % (N = 93) в Гетманском национальном природном парке и 59 % (N = 174) в национальном природном парке “Гомольшанские леса” до 60 % (N = 81) в лесопарке (г. Харьков). Черноголовaя славка как детерми нант гетеротрофных консорций создает условия для развития других организмов, – 3,6 % (N = 165) их гнезд заселяли Micromys minutus Pall. Разрушенные кладки или мертвые птенцы являлись трофической базой для мух: Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, жуков-мертвоедов Silphidae, троксов (Trox scaber L.), жуков-пестрянок (Necrobia violacea L.), копрофагов Aphodius sp., Syritta pipiens L., жуков-кожеедов (Dermestes, Anthrenus) и бабочек-кератофагов (Tineidae). Выявлены трофические связи черноголовой славки с 22 таксонами (N = 576) беспозвоночных. На двух запо ведных территориях доминировали фитофаги по видовому составу и количеству изъятых объектов, а в лесопарке доминировали зоофаги (47 %, N = 135). Наибольшее сходство видового разнообразия кормовых объектов обнаружено для террито рий национального природного парка “Гомольшанские леса” и Гетманского национального природного парка по 18 видам беспозвоночных (коэффициенты Жаккара и Серенса 0,8 и 0,9 соответственно . The consortium of the eurasian blackcap which forms a complex network of inter communications that delivers survival and development of determinants and their consortium at the time is considered. It is established that representatives about of 30 higher taxons of animals and plants have trophic, topical, fabric and transportation service links with eurasian blackcap, as consortia determinants. At the same time, eurasian blackcap is the consort of autotrophic-determinantal consortia, whose cores are 14 plant species (N = 165), where the predominant Acer platanoides L. (39.4 %). The fabric links of Eura sian blackcap eurasian blackcap with consortia of cereals (Poaceae) – 60 % (N = 35) and motley grass are detected. The eurasian blackcap belongs to the first concentre of many heterotrophic-determinantal consortia of mammals, birds and invertebrates. The nidikoly of eurasian blackcap are presented by invertebrates of 17 taxons (N = 348). Saprophages are dominated on all areas. Their share increasing from 55 % (N = 93) in the Hetmanskyi National Natural Park and 59 % (N = 174) in the National Natural Park “Homilshanski lisy” to 60 % (N = 81) in the forest park (Kharkiv). The eurasian blackcap is created the conditions for the development of other organisms as determinant of heterotrophic consortia. Micromys minutus Pall. is inhabited their nests (3.6 %; N = 165). The destroyed laying or dead nestlings are the trophic base for flies Calliphoridae, Sarcophagidae, Muscidae, beetles that feed dead bodies Silphidae, troksiv (Trox scaber L.), beetles-pistryanok (Necrobia violacea L.), coprophages Aphodius sp., Syritta pipiens L. and beetles, which feed the skin (Dermestes, Anthrenus), butterflies-keratophages (Tineidae). The trophic links of eurasian blackcap with 22 taxons (N = 576) of invertebrates was found. Phytophages are dominated on the two reserved areas by species composition. Zoophages (47.4 %; N = 135) are dominated in the forest park. The greatest similarity of species diversity of food objects was found for areas National Natural Park “Homilshanski lisy” and Hetmanskyi National Natural Park by 18 species of invertebrates (Jaccard index and Serens: 0.8 and 0.9, respectively).
Ключові слова
кропив’янка чорноголова, консортивні зв’язки, фітофаги, зоофаги, сапрофаги, нідиколи, черноголовая славка, консортивные связи, фитофаги, зоофаги, сапрофаги, нидиколы, Eurasian blackcap, consortial relations, phytophages, zoophages, saprophages, nidikoly.
Цитування
Чаплигіна А. Б. Консортивні зв'язки кропив'янки чорноголової (Sylvia atricapilla L) у лісових ценозах Лівобережної України / А. Б. Чаплигіна // Біологічні Студії = Studia Biologica / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [редкол.: Р. С. Стойка (голов. ред.) та ін.]. – 2016. – Том 10, №1. – С. 99–110.