Комплекс засобів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті визначено поняття "комплекс засобів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти". Виокремлено та теоретично обґрунтовано засоби навчання, комплексне використання яких у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти, що сприятиме підвищенню його ефективності. В статье определено понятие "комплекс средств профессиональной подготовки будущих социальных работников к работе по социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям учреждения дошкольного образования". Выделены и теоретически обоснованы методы обучения, комплексное использование которых в процессе профессиональной подготовки будущих социальных работников к работе по социальной адаптации детей младшего дошкольного возраста к условиям учреждения дошкольного образования, что будет способствовать повышению его эффективности. The article defines the concept of « complex of means the professional training of future social workers to the work for the social adaptation of children of young preschool age to the conditions of the preschool». The means of education have been singled out and theoretically substantiated, the complex use of which in the process of professional training of future social workers to work on social adaptation of children of young preschool age to the conditions of preschool education institution will increase its efficiency.
Опис
Ключові слова
комплекс засобів, майбутній соціальний працівник, дитина молодшого дошкільного віку, соціальна адаптація, професійна підготовка, магістерські роботи, комплекс средств, будущий социальный работник, ребенок младшего дошкольного возраста, социальная адаптация, профессиональная подготовка, магистерские работы, complex of means, future social worker, child of young preschool age, social adaptation, professional training, master's work
Цитування
Комишан Т. О. Комплекс засобів професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з соціальної адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов ЗДО / Т. О. Комишан // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 64–67.