Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5207
Title: АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ
Other Titles: АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN FORMING A HEALTHY WAY LIFE OF ADOLESCENTS AND YOUTH
Authors: Дерев᾽янко, Г. О.
Деревянко, Г. А.
Derev᾽ianko, H.
Keywords: здоровий спосіб життя
підліткі
молодь
магістерські роботи
здоровый образ жизни
подростки
молодежь
магистерские работы
healthy lifestyle
teenagers
young people
master's work
Issue Date: 20-Nov-2020
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Citation: Дерев᾽янко Г. О. Аналіз закордонного досвіду з формування здорового способу життя підлітків і молоді / Г. О. Дерев᾽янко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 112–113.
Abstract: У статті розглянуто теоретичну основу здійснення формування здорового способу життя підлітків і молоді, ознайомившись з фізіологічними особливостями підліткового віку, проаналізувавши вітчизняний й зарубіжний досвід з формування здорового способу життя, було визначено, що політика та заходи по формуванню здорового способу життя передбачають програми та проекти, що розраховані на широкий загал підлітків та молоді, на батьків, на окремі групи ризику чи групи спеціальної уваги молоді та батьків, а також – на фахівців, що працюють з молоддю. В статье рассмотрены теоретические основы осуществления формирования здорового образа жизни подростков и молодежи, ознакомившись с физиологическими особенностями подросткового возраста, проанализировав отечественный и зарубежный опыт по формированию здорового образа жизни, было определено, что политика и меры по формированию здорового образа жизни предусматривают программы и проекты, рассчитаны на широкий круг подростков и молодежи, на родителей, на отдельные группы риска или группы специального внимания молодежи и родителей, а также – на специалистов, работающих с молодежью. The article considers the theoretical basis for the formation of a healthy lifestyle of adolescents and young people, acquainted with the physiological characteristics of adolescence, analyzing domestic and foreign experience in the formation of a healthy lifestyle, it was determined that policies and measures for a healthy lifestyle include programs and projects designed for a wide range of adolescents and young people, for parents, for specific risk groups or special attention groups for young people and parents, as well as for professionals working with young people.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5207
Appears in Collections:Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Дерев᾽янко Г.О. АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ.pdf579.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.