АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ З ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ПІДЛІТКІВ І МОЛОДІ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020-11-20
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглянуто теоретичну основу здійснення формування здорового способу життя підлітків і молоді, ознайомившись з фізіологічними особливостями підліткового віку, проаналізувавши вітчизняний й зарубіжний досвід з формування здорового способу життя, було визначено, що політика та заходи по формуванню здорового способу життя передбачають програми та проекти, що розраховані на широкий загал підлітків та молоді, на батьків, на окремі групи ризику чи групи спеціальної уваги молоді та батьків, а також – на фахівців, що працюють з молоддю. В статье рассмотрены теоретические основы осуществления формирования здорового образа жизни подростков и молодежи, ознакомившись с физиологическими особенностями подросткового возраста, проанализировав отечественный и зарубежный опыт по формированию здорового образа жизни, было определено, что политика и меры по формированию здорового образа жизни предусматривают программы и проекты, рассчитаны на широкий круг подростков и молодежи, на родителей, на отдельные группы риска или группы специального внимания молодежи и родителей, а также – на специалистов, работающих с молодежью. The article considers the theoretical basis for the formation of a healthy lifestyle of adolescents and young people, acquainted with the physiological characteristics of adolescence, analyzing domestic and foreign experience in the formation of a healthy lifestyle, it was determined that policies and measures for a healthy lifestyle include programs and projects designed for a wide range of adolescents and young people, for parents, for specific risk groups or special attention groups for young people and parents, as well as for professionals working with young people.
Опис
Ключові слова
здоровий спосіб життя, підліткі, молодь, магістерські роботи, здоровый образ жизни, подростки, молодежь, магистерские работы, healthy lifestyle, teenagers, young people, master's work
Цитування
Дерев᾽янко Г. О. Аналіз закордонного досвіду з формування здорового способу життя підлітків і молоді / Г. О. Дерев᾽янко // Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 20 листоп. 2020 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [за ред. М. П. Васильєвої]. – Харків : ХНПУ, 2020. – С. 112–113.