Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5203
Title: Виробнича практика в організаціях та установах виробничої і невиробничої сфери
Other Titles: Производственная практика в организациях и учреждениях производственной и непроизводственной сферы
Production practice in organizations and institutions of production and non-production sphere
Authors: Прокопенко, І. Ф.
Соляр, В. В.
Прокопенко, И. Ф.
Soliar, V.
Prokopenko, І
Keywords: виробнича практика
освітній процес
методичні рекомендації
internship
educational process
educational process
производственная практика
образовательный процесс
методические рекомендации
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Citation: Прокопенко І. Ф. Виробнича практика в організаціях та установах виробничої і невиробничої сфери : метод. рек. для здобувачів вищої освіти освіт. ступеня магістр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / І. Ф. Прокопенко, В. В. Соляр ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2021. – 65 с.
Abstract: Представлені методичні рекомендації є навчальним виданням, що визначає порядок проведення та зміст виробничої практики в організаціях та установах виробничої і невиробничої сфери магістрантами спеціальності 051 Економіка, складені на підставі відповідного положення по університету, відповідають змісту та вимогам освітньої програми Економіка, управління та право», навчальному та робочому планам спеціальності, а також іншим нормативно-правовим документам з організації освітнього процесу в ХНПУ імені Г.С. Сковороди та нормативно-правовим актам з питань освіти. Методичні рекомендації стануть у нагоді як здобувачам, так і викладачам професійних дисциплін та керівникам практики. The presented methodical recommendations are an educational publication that determines the procedure and content of industrial practice in organizations and institutions of industrial and non-industrial sphere by undergraduates majoring in 051 Economics, compiled on the basis of the relevant regulations of the university. and working plans of the specialty, as well as other legal documents on the organization of the educational process in KhNPU named after GS Frying pans and regulations on education. The guidelines will be useful for both applicants and teachers of professional disciplines and practice leaders. Представлены методические рекомендации являются учебным изданием, определяет порядок проведения и содержание производственной практики в организациях и учреждениях производственной и непроизводственной сферы магистрантами специальности 051 Экономика, составленные на основании соответствующего положения по университету, соответствуют содержанию и требованиям образовательной программы Экономика, управление и право », учебном и рабочем планам специальности, а также другим нормативно-правовым документам по организации образовательного процесса в ХНПУ имени Г.С. Сковороды и нормативно-правовым актам по вопросам образования. Методические рекомендации пригодятся как соискателям, так и преподавателям профессиональных дисциплин и руководителям практики.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5203
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку
Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В.В. Виробнича практика.pdf948.88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.