ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА СУТНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ПРЕДМЕТІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015-03-24
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
У статті розглядається питання актуальності психологічної готовності педагога художньо-естетичного профілю до педагогічної діяльності, аналізуються сучасні психологічні концепції особистості з точки зору внутрішньо-особистісного конфлікту у структурі особистості педагога. Тобто, у процесі становлення індивідуальності перед сучасною наукою постають проблеми подальшого удосконалення підготовки педагогічних кадрів, у тому числі для дисциплін мистецького циклу. Одним з напрямів даного процесу є концептуальний розвиток художньо-естетичної освіти в умовах європейської інтеграції. Мета концепції художньо-естетичного виховання дітей у дошкільних та загальноосвітніх закладах полягає в тому, щоб у процесі сприймання, інтерпретації творів мистецтва, практичної художньо-творчої діяльності формувати у дітей особистісно-ціннісне ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в художньому самовдосконаленні. Гарантом реалізації цієї мети може бути сучасний педагог, педагог-митець, що вбрав у себе спадщину попередніх поколінь та здатний до безперервного особистісного й професійного самовдосконалення. В статье рассматривается вопрос актуальности психологической готовности педагога художественно-эстетического профиля к педагогической деятельности, анализируются современные психологические концепции личности с точки зрения внутренне-личностного конфликта в структуре личности педагога. То есть, в процессе становления индивидуальности перед современной наукой стоят проблемы дальнейшего совершенствования подготовки педагогических кадров, в том числе для дисциплин художественного цикла. Одним из направлений данного процесса является концептуальное развитие художественно-эстетического образования в условиях европейской интеграции. Цель концепции художественно-эстетического воспитания детей в дошкольных и общеобразовательных учреждениях заключается в том, чтобы в процессе восприятия, интерпретации произведений искусства, практической художественно-творческой деятельности формировать у детей личностно-ценностное отношение к действительности и искусству, развивать эстетическое сознание, художественную компетентность, способность к самореализации, потребность в художественном самосовершенствовании. Гарантом реализации этой цели может быть современный педагог, педагог-художник, впитавший в себя наследие предыдущих поколений и способен к непрерывному личностному и профессиональному самосовершенствованию. In this article the problem of the actuality of psychological of the teacher o artistic-aesthetic profile for pedagogical activity is represented, modern psychological conceptions of personality on the point of view of the internal-personal conflict in the structure of pedagogical activity is analyzed. That is,in the process of formation of individuality before modern science are problems of further improvement of teacher training, including for art subjects. One of the directions of this process is the conceptual development of art and aesthetic education in the conditions of European integration. The purpose of the concept of artistic and aesthetic education of children in preschool and educational institutions is that in the process of perception, interpretation of works of art, practical art and creative activities to develop children's personal and value attitude to reality and art, to develop aesthetic consciousness, artistic competence, the ability to self-realization, the need for artistic self-improvement
Опис
Ключові слова
педагогічна діяльність, педагог художньо-естетичного профілю, сучасні психологічні концепції особистості, педагогическая деятельность, педагог художественно-эстетического профиля, современные психологические концепции личности, pedagogical activity, the teacher of artistic-aesthetic profile, modern psychological conceptions of personality
Цитування
Давидова М. О. Психолого-педагогічна сутність формування професійної компетентності майбутнього фахівця предметів художньо-естетичного циклу / М. О. Давидова // Дошкільна освіта у сучасному освітньому просторі: актуальні проблеми, досвід, інновації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 24 берез. 2015 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; за заг. ред. Т. П. Танько. – Харків : ХНПУ, 2015. – С. 206–211.