Оцінка наслідків політики «Великого стрибка» в КНР у зарубіжній історіографії

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У статті проаналізовано, що «Великий стрибок» не допоміг КПК здійснити поставлені завдання, а навпаки лише ускладнив ситуацію в КНР. Наслідки впровадження цієї політики визнані зарубіжною історіографією однією з найбільших соціально-економічних катастроф ХХ століття. В статье проанализировано, что «Большой скачок» не помог КПК осуществить поставленные задачи, а наоборот только усложнил ситуацию в КНР. Последствия внедрения этой политики признаны зарубежной историографией одной из крупнейших социально-экономических катастроф ХХ века. The article analyzes that the "Great Leap " did not help the CPCh to accomplish its tasks, but on the contrary only complicated the situation in China. The consequences of the implementation of this policy are recognized by foreign historiography as one of the greatest socio-economic catastrophes of the twentieth century.
Опис
Ключові слова
Китай, Мао Цзедун, політика «Великого стрибка», оцінка наслідків, зарубіжна історіографія, студентські роботи, политика «Большого скачка», оценка последствий, зарубежная историография, студенческие работы, China, Mao Zedong, Great Leap policy, impact assessment, foreign historiography, student work
Цитування
Дівицька С. В. Оцінка наслідків політики «Великого стрибка» в КНР у зарубіжній історіографії / С. В. Дівицька // Сходознавство. Актуальність та перспективи : тези доп. ІІ Міжнар. наук.-метод. конф., Харків, 19 берез. 2021 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [уклад.: Н. В. Руда, Л. М. Ямпольська]. – Харків : ХНПУ, 2021. – С.144–146.