Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5185
Title: Регіональна економіка: тренінг-курс
Other Titles: Региональная экономика: тренинг-курс
Regional economics: training course
Authors: Соляр, В. В.
Анісімова, О. В.
Keywords: регіональна економіка
Господарський комплекс України
економічна політика
регіони України
региональная экономика
Хозяйственный комплекс Украины
экономическая политика
регионы Украины
regional economy
Economic complex of Ukraine
economic policy
regions of Ukraine
Issue Date: 2021
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди
Citation: Регіональна економіка: тренінг курс : навч.-метод. посіб. для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня бакалавр галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спец. 051 «Економіка» / В. В.Соляр, О. В. Анісімова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Видавництво Іванченка І. С., 2021. – 173 с.
Abstract: У період розвитку ринкової економіки в Україні надзвичайно зростає роль модернізації структури господарства, здійснення реальної оцінки й перерозподілу сировинного, виробничого й трудового потенціалу, розвитку зовнішньоекономічних зв’язків країни. Виходячи з цього, дуже важливим є вивчення теорії та практики регіональної економіки, завдань ефективного використання природних, науково-виробничих, людських ресурсів регіонів і країни, територіальної і галузевої структури народногосподарського комплексу, наукових засад державної регіональної політики та раціонального природокористування. Для наукового обґрунтування економічних реформ особливого значення набуває регіональна економіка – галузь економічної науки про розміщення продуктивних сил в регіонах та регіональне управління. Це єдина економічна дисципліна, об’єктом вивчення якої є територія регіону, його природно-ресурсний потенціал, демографічні процеси, трудові ресурси, економіка регіону, структурна перебудова економіки, економічні зв’язки та ін. Мета регіональної економіки як навчальної дисципліни – формування знань щодо теоретичних і практичних засад територіальної організації продуктивних сил України, сучасного стану та напрямів регіонального розвитку економіки, а також екологічних знань, мислення та свідомості економістів. В период развития рыночной экономики в Украине чрезвычайно возрастает роль модернизации структуры хозяйства, осуществления реальной оценки и перераспределения сырьевого, производственного и трудового потенциала, развития внешнеэкономических связей страны. Исходя из этого, очень важным является изучение теории и практики региональной экономики, задач эффективного использования природных, научно-производственных, человеческих ресурсов регионов и страны, территориальной и отраслевой структуры народнохозяйственного комплекса, научных основ государственной региональной политики и рационального природопользования. Для научного обоснования экономических реформ особое значение приобретает региональная экономика – область экономической науки о размещении производительных сил в регионах и региональное управление. Это единственная экономическая дисциплина, объектом изучения которой является территория региона, его природно-ресурсный потенциал, демографические процессы, трудовые ресурсы, экономика региона, структурная перестройка экономики, экономические связи и др. Цель региональной экономики как учебной дисциплины – формирование знаний о теоретических и практических основ территориальной организации производительных сил Украины, современного состояния и направлений регионального развития экономики, а также экологических знаний, мышления и сознания экономистов. During the period of market economy development in Ukraine, the role of modernization of the economic structure, real assessment and redistribution of raw materials, production and labor potential, development of foreign economic relations of the country is extremely growing. Based on this, it is very important to study the theory and practice of regional economy, the tasks of efficient use of natural, research and production, human resources of regions and the country, territorial and sectoral structure of the economic complex, scientific principles of regional policy and environmental management. For the scientific substantiation of economic reforms, the regional economy acquires special significance - the branch of economic science on the location of productive forces in the regions and regional management. This is the only economic discipline, the object of study of which is the territory of the region, its natural resource potential, demographic processes, labor resources, the economy of the region, the restructuring of the economy, economic relations, etc. The purpose of regional economics as a discipline - the formation of knowledge about the theoretical and practical foundations of territorial organization productive forces of Ukraine, the current state and directions of regional economic development, as well as environmental knowledge, thinking and consciousness of economists.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/5185
ISBN: 978-617-7879-37-3.
Appears in Collections:Кафедра економічної теорії, фінансів і обліку

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Соляр В.В. Регіональна економіка. Тренінг-курс.pdf2.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.